Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dekartove koordinate u geometriji". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj:
1. Uvod 1
2. Dekartove koordinate na pravoj 2
3. Dekartove kordinate u ravni 4
4. Slučaj u ravni 5
5. Polarni koordinatni sistem 6
6. Dekartove koordinate u prostoru 8
7. Slučaj u prostoru 9
8. Koordinatne tačke 12
9. Koordinate proizvoljnog vektora 13
10. Koordinate u sredini duži 14
LITERATURA: 15
Uvod
“Aristippus, philosophus Socraticus, naufragio cum eiectus ad Rhodiensium litus animadvertisset geometrica schemata descripta, exclamavisse ad comites ita dicitur: Bene, speremus, hominumenim vestiga video.”
“Aristap,filozof Sokratove škole,bio je u brodolomu izbačen na obalu Podosa; kada je ugledao nacrtane geometrijske likove, povikao je pratiocima: nadajmo se dobrom,vidim tragove ljudi.”
Na žalost tragovi ljudi ne garantuju baš uvijek da se možemo nadati dobrom, ali je poruka jasna: matematika je dijelo ljudi, naše dijelo i bar za nas, upravo je to garancija njene vrijednosti i ljepote. Ako ne cijenimo ono što je prije više stotina ili prije više hiljada godina stvoreno, bićemo i mi kažnjeni time što ni nas neće cijeniti generacije koje dolaze i što ćemo onda i mi od njih, kao matematičari biti negirani.
Želimo li upoznati veliku rijeku, treba da se s njenog izvora uputimo prema ušću u okean.Ta rijeka, velika rijeka je matematika.
Analitička geometrija ima svoj zadatak u izučavanju svojstava geometrijskih tijela uz pomoć analitičkog metoda.
U osnovi tog metoda leži metoda koordinata koja je prva našla sistematičnu primjenu od strane francuskog matematičara i filozofa Rene Dekarta (1596-1650).
Osnovni pojmovi geometrije su tačka, prava i ravan i ti pojmovi se još nazivaju i osnovni, tj. elementarni pojmovi.
S naučne tačke gledišta logički besprijekoran metod uvođenja spomenutih pojmova je aksiomatski metod za čiji razvoj je zaslužan njemački matematičar David Gilbert (1862-1943).
Dekartove koordinate na pravoj
Koordinate su brojevi koje određuju položaj tačaka na pravoj, ravni ili prostoru. Potiče od latinske riječi ordinatus što zapravo znači određen, jasan, tačan.
Za uvođenje metode koordinata, pomoću koje zadatke geometrije možemo objasniti jezikom matematičke analize, zaslužan je već spomenuti Rene Dekart.
Pravu liniju nazivaćemo osom.Odsječak na osi naziva se usmjerenim ako je poznato koja tačka označava početak a koja kraj.
Sa označićemo usmjereni (određeni) odsječak s početkom u A i krajem u B.
“Nula odsječak “ je onaj odsječak na osi u kome su i početak i kraj.
slika 1
Na slici 1 su prikazana dva odsječka, ima pozitivno orjentisanu vrednost, dok negativno orijentisanu vrijednost.
Dekartove koordinate na pravoj uvodimo na sljedeći način: definišemo pravac i izaberemo neku tačku O (početak koordinata), zatim uvedemo jedinicu mjere i uzmemo proizvoljnu tačku M na osi.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta