Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Amperov zakon (makedonski)". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ „ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ” – ШТИП
ФАКУЛТЕТ ЗА ИНФОРМАТИКА
ИНФОРМАТИКА
СЕМИНАРСКА РАБОТА
АМПЕРОВ ЗАКОН
МЕНТОР КАНДИДАТИ
Штип, Јануари 2012
СОДРЖИНА
Вовед ........................................................................................................................ 3
Клучни зборови ........................................................................................................ 5
Изведување на амперов закон ............................................................................... 6
Задача 1 .................................................................................................................... 7
Задача 2 .................................................................................................................... 8
Заклучок .................................................................................................................... 9
Користена литература ........................................................................................... 10
Вовед
Амперова сила претставува силата со која магнетното поле му дејствува на проводник со струја. Амперовата сила директно зависи од јачината на струјата, како и од должината на проводникот, а како фактор на пропорционалноста се јавува и магнетна индукција.
Во електротехниката Амперовиот закон, кој го открил Андре-Мари Ампер во 1826 година, го опишува кружното магнетно поле околу некоја затворена контура.Овој закон е магнетски еквивалентен со законот за електромагнетна индукција на Фарадеј.
Со користење на Амперовиот закон може да се утврди јачината на магнетното поле со дадена тековна или актуелна електрична струја со зададено магнетно поле. Амперовиот закон се однесува на магненото поле на моменталниот електричен извор.
Законот може да се запише во две форми:“ Интегрална“ и “Диференцијана“ форма. Формите се еднакви но може да бидат напишани во однос на B ( магненото поле во мерна единица тесли) или H (магнетно поле во мерна единица ампери по метар) магнетни полиња.
Слика 1: Интегрална форма на Амперов закон.
Figure 1:Тhe "integral form" of the original Ampère's circuital law
Слика 2:Диференцијална форма на Амперов закон според теоремата на Келвин-Стоукс
Figure 2: Differential form by the Kelvin–Stokes theorem
Зависноста помегу магнетното поле создадено од електричната струја и полео создадено од перманентните магнети го дефинирал научникот Ампер.Тој докажал дека затворено рамно струјно коло, се однесува како кус магнет-амперов лист.
Магнетизацијата се појавува како ефект на атомски,микроскопски кружно поврзани струи наречени Амперови струи.
Ако повеке рамни кола се стават паралелно едно до друго, нивните полиња се собираат и создаваат резултанто поле слично на полето создадено од перманентен магнет во форма на шипка.
Клучни зборови: магнетна константа, линиски интеграли, електрична константа , магнетна пермеабилност, амперов лист.
Изведување на Амперов закон
Изведување на форма на Амперов закон со магнетно поле H во единица мерка ампери по метар.
За да добиеме производ околу линиски проводник низ кој тече струја I .
Ако во магнетото поле се воведе и силата го добиваме Апмеровиот закон : .
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta