Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Formiranje pojma broja prve desetice". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Висока школа струковних студија за образовање васпитача ,,Михаило Павлов,, у Вршцу
СЕМИНАРСКИ РАД
ФОРМИРАЊЕ ПОЈМА БРОЈЕВА ПРВИ ДЕСЕТИЦЕ
Mентор: Студент:
Вршац, Фебруар 2013.
Садржај
1. УВОД 3
2. РАЗВИЈАЊЕ ПОЈМА ПРИРОДНОГ БРОЈА 4
2.1. Методички приступ изучавању природних бројева 4
3. БРОЈЕВНИ И СКУПОВНИ ПРИСТУП 4
3.1. Скуповни приступ 5
3.2. Бројевни приступ 5
4. ФОРМИРАЊЕ БРОЈЕВА ОД 1 ДО 10 ИГРАМА ЈЕДНАЧЕЊА 6
5. ЗАКЉУЧАК 13
УВОД
Пре него што крену у школу деца већ развију неке фундаменталне представе о свету који их окружује и овладају једним битним делом језичког фонда. Са те основе и креће школска настава као дугогодишњи процес у току кога се постојећи појмови пооштравају и проширују, или се формирају читави системи нових појмова.
За наставу математике је типично да ће појмови већином бити нови (тј. они су научни а не општи), као и да се на почетном нивоу те наставе они формирају као опажајни, а не као већ створене апстракције. Узраст који обухвата ниже разреде основне
школе означава се као период конкретних операција, али се, на жалост, често то схвата сужено – као оперисње конкретним материјалима, а не шире – да се у том периоду значење појмова мора ослањати на чулне представе.
РАЗВИЈАЊЕ ПОЈМА ПРИРОДНОГ БРОЈА
2.1. Методички приступ изучавању природних бројева
У математичкој теорији у изградњи теорије природних бројева примењује се скуповни и аксиоматски приступ. Скуповни приступ користи појмове теорије скупова. Врши се класификација свих скупова по једнакобројности. Пошто је једнакобројност скупова релација еквиваленције то ова релација разбија скуп свих скупова на класе еквивалентних скупова. Природан број се уводи као заједничка особина свих једнакобројних скупова. Отуда се за сваку класу уводи по један природан број. На пример, број 1 је заједничка особина класе једнакочланих скупова; број 2 је заједничка особина класе двочланих скупова итд. У формирању и развијању појма природног броја такође се користе два методичка прилаза: скуповни и бројевни.
Примена једног или другог прилаза условљена је узрасним способностима и могућностима деце. С обзиром да се мишљење деце предшколског узраста темељи на перцепцији, то је за тај узраст прихватљивији скуповни прилаз. Непосредном манипулацијом и посматрањем реалних предмета деца стичу представе које ће им послужити као основа за формирање природних бројева.
Изнећу неке коментаре у смислу поређења скуповног и бројевног приступа у формирању појма природног броја.
БРОЈЕВНИ И СКУПОВНИ ПРИСТУП
Изучавање природних бројева, релација и операција са њима су кључни садржаји у почетној настави математике и зато се изградњи ових појмова мора посветити посебна пажња. Формирање ових појмова је континуиран процес који полази од материјалне реалности, а завршава се апстрактним генерализацијама.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta