Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cena kao instrument uslužnog marketinga". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad iz predmeta Marketing usluga na temu:
Cena kao instrument uslužnog marketing miksa
Sadržaj
1. Uvod 3
2. Osnovni okviri za određivanje cena 4
2.1. Poslovni i marketing ciljevi preduzeća 5
2.2. Stanje tražnje 5
2.3. Troškovi 6
2.4. Konkurencija 6
3. Određivanje nivoa tržišta 7
4. Procena troškova 8
5. Analiza konkurencije 9
6. Izbor metoda formiranja cena 10
7. Određivanje finalne cene 11
8. Primer zlatna kafa 12
9. Zaključak 14
10. Literatura 15
1. Uvod
Rezultat marketinga su ideje, proizvodi i usluge sposobni za razmenu na način da budu istovremeno zadovoljeni ciljevi kupaca i ciljevi vlasnika preduzeća. Pomenuti proces razmene zahteva specifična znanja. Znanja su sadržana u marketing konceptima.
Ključni marketing koncepti su:
marketing komunikaicja
segmentiranje, targetiranje, pozicioniranje
diferenciranje
odnosi i mreže
lanac snabdevanja
konkurentska borba
marketing miks
Prodavci koriste različita sredstva kako bi ostvarili marketing ciljve, odnosno, isprovocirali željenu reakciju na tržištu. Upotreba sredstva marketinga u određenoj kombinaciji predstavljaju marketing miks. Marekting miks obuhvata četiri marketing instrumenta: proizvod, cenu, mesto prodaje i promociju. S’ obziorm da nazivi pomenutih marketing sredstava na enegleskom jeziku započinju slovom “P“, u literaturi je marketing miks poznat i pod nazivom four P’s(Product – Price – Place – Promotion). Suština marketing miksa je obezbeđivanje efektivnog uticaja na marketing kanale i krajnje kupce.
U traženju optimalne kombinacije marketing miksa treba ići u tri etape:
- u prvoj etapi treba ispitati prikladnost primene svakog od instrumenta za ostvarenje postavljenog cilja.
- u drugoj etapi traže se najbolja rešenja za svaku od mogućih solucija kombinacije određenih instrumenata.
- u trećoj etapi se porede efekti svake od solucija.
Cena je suštinski element marketing miksa i konkurentske strategije marketinga. Ona se za razliku od drugih instrumenata može koristiti i samostalno. Zbog toga što se cene javljaju u velikom broju varijanti, razvijeni su brojni ekonosmki modeli izražavanja i predviđanja cena. Naime, cena je kompromis ponude i tražnje koji nastaje u tržišnoj selekcionoj sredini.
2. Osnovni okviri za određivanje cena
Svaka organizacija, lukreativna i nelukretivna, određuje cene za rezultate svojih aktivnosti. Bez obzira da li je ta cena renta (za prostor ili zemljište), školaina (za obrazovanje) ili kamata (za kredit), koncept je u osnovi, isti. U modernim uslovima proces pregovaranja o cenama dobija na značaju zahvaljujući modernoj informacionoj tehnologiji i globalnoj mreži Internet. Danas postoji Web Site za poređenje cena i za pregovaranje o cenama. Istovremeno nove tehnologije omogućavaju prodavcima istraživanje preferencija, navika i veličine budžeta kupaca kako bi maksimalno prilagodili svoje ponude.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta