Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Metoda demonstracije". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ У НИШУ
УЧИТЕЉСКИ ФАКУЛТЕТ У ВРАЊУ
Семинарски рад из Дидактике
Тема:
Метода демонстрације
Врање, 2011.
Садржај
Наставне методе.......................................................................................................................3
Класификација наставних метода...............................................................................5
Метода демонстрације..............................................................................................................6
Облици и начин рада......................................................................................................8
Демонстрирање статичних предмета............................................................8
Демонстрирање динамичних природних појава..............................................9
Демонстрирање активности............................................................................9
Предности методе демонстрације.............................................................................10
Слабости методе демонстрације................................................................................10
Приме на методе демонстрације у наставним предметима у основној школи..................10
Метода демонстрације у настави језика и књижевности.......................................10
Метода демонстрације у настави математике.......................................................12
Метода демонстрације у настави природе и друштва.............................................13
Демонстрација предмета................................................................................13
Демонстрација огледа......................................................................................13
Демонстрација слика и пројекција.................................................................14
Рад са дијапозитивима и дијасликама...........................................................14
Рад са филмом..................................................................................................15
Рад са картом...................................................................................................15
Метода демонстрације у настави физичког васпитања..........................................15
Метода демонстрације у настави ликовне културе.................................................16
Дидактичке напомене о примени методе демонстрације...................................................17
Наставне методе
Реч метода је грчког порекла (methodos), а изворно значи пут, начин излагања, смишљен и плански поступак. Данас се под појмом метода подразумевају начин и поступци који се примењују ради остваривања неког циља. У науци, метода је начин утврђивања научне истине. Није довољно знати шта се у некој активности хоће (циљ) него и како то треба остварити (метода) . Од својстава неке активности, од природе циља који треба остварити зависи и избор метода које ће се користити у реализацији. Такође, због погрешно изабраних метода, циљ се остварује много спорије и мање успешно него кад се примењују примерене методе. Некад се, због погрешног методолошког приступа, циљ уопште и не оствари.
Садржај одређује методу, тј. логика и структура садржаја диктирају избор методе. Свака наука развија своје специфичне методе. Текст метода, по природи ствари, припада првенствено књижевности, а у хемији ће се најчешће примењивати екперимент. Исте методе, на пример дескрипција или постављање питања, неће се истоветно примењивати у природним и друштвеним наукама. У овим другима – питања ће се често постављати у облику интервјуа и анкете, а у првима не. Можемо разликовати методе које се примењују у процесу научног истраживања (најопштија правила логичког мишљења – индукција, дедукција, анализа, синтеза, аналогија), методе за непосредну примену теоријских принципа и емпиријске методе. Најопштији принципи и правила логичког мишљења важе за све науке. У свакој науци треба се држати принципа непротивуречности у мишљењу, треба правилно дефинисати и класификовати појмове, изводити закључке.
Под наставном методом подразумевамо начине рада наставника и ученика у наставном процесу. Наставне методе наставник примењује у свим фазама и облицима рада, почев од увођења ученика у наставни процес, па до проверавања стечених знања. Ученици, такође, користе те исте методе ради стицања знања у процесу наставе, што значи да су наставне методе повезане са свим осталим методичким подручјима (изворима знања, облицима рада, објектима рада, наставним средствима, фазама наставног рада и многим другим питањима наставе) и саставни су део целокупног наставног процеса.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta