Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Degradacija životne sredine - uticaj klimatskih faktora i zagađenje vazduha na ekološku bezbednost". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.КРИМИНАЛИСТИЧКО-ПОЛИЦИЈСКА АКАДЕМИЈА
Семинарски рад из предмета Еколошка безбедност
Деградација животне средине - утицај климатских фактора и загађење ваздуха на еколошку безбедност -
Земун 2012
Ментор: Студенти:
Доц. Др Александра Љуштина Манчевић Милан 83/09
Јевтић Душан 62/09
Садржај:
Увод 3
Одређење еколошке безбедности 3
Могуће последице недостатка еколошке безбедности и улога у њеном остварењу 5
Улога у остварењу еколошке безбедности 5
Утицај климатских промена и загађења ваздуха на еколошку безбедност 8
Утицај климатских промена 8
Утицај загађења ваздуха 10
Закључак 13
Литература 14
Увод
Еколошка безбедност појединца, заједницe, нацијe, као и глобална
безбедност животне средине све су више угрожени. Претње су вишеструке и углавном су производ људских активности. Деградацијом ваздуха,воде, земље, озонског омотача, глобалним загревањем, ризиком од великих индустријских акцидената, итд., те претње су присутне, али се не осећају подједнако широм света. На пример, на јужној полулопти Земље суочавамо се са озбиљним проблемима пустиња, док северни део у индустријскимземљама има проблем са киселим кишама.
Предвиђа се да ће климатске промене, у наредних 50 до 100 година, довести до неједнаких ефеката широм целе планете, тако да ће неким земљама донети користи, а неким велике штете.
Упркос тим предвиђањима, питања заштите животне средине још увек нису високо рангирана на нивоу националне и глобалне безбедности. Они који разматрају еколошке проблеме, као што су губитак биодиверзитета или климатске промене, углавном не виде везу са безбедносним ефектима. Они који се баве безбедносним проблемима, као што су: тероризам, цивилни и војни сукоби, често не препознају корен животне средине и утицај тих проблема на животну средину. Због тога је потребно да се веза животне средине и безбедности види и као безбедносни проблем, али и као проблем заштите животне средине.
Овај рад указује на чињеницу да деградирана животна средина и нарушена еколошка безбедност (конкретно: изазваним климатским променама)може утицати на укупну националну (глобалну) безбедност, а и на спремност и употребу војске.
Одређење еколошке безбедности
Под еколошком безбедношћу подразумева се релативна безбедност јавности од еколошких опасности проузрокованих природним или људским деловањем. Еколошка безбедност може бити нарушена људским деловањем услед: незнања, инцидената, лошег управљања, лошег пројектовања, због узрока који се налазе унутар или изван државних граница.
Еколошка безбедност може се дефинисати и на начин да је то термин који повезује услове животне средине са условима укупне безбедности. У том смислу, еколошка безбедност обухвата решавање проблема који могу настати због: недостатка ресурса, деградације животне средине, биолошке опасности, климатских промена, итд.
Према неким ауторима, под еколошком безбедношћу подразумева се
способност нације или друштва да одоли оскудицама животне средине, ризицима и нежељеним променама у животној средини или напетостима и евентуалним сукобима.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta