Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza finansijskih izvještaja pomoću finansijskih pokazatelja". Rad ima 23 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Ako tekst koji se nalazi ispod nije čitljiv (sadrži kukice, znakove pitanja ili nečitljive karaktere), molimo Vas, prijavite to ovde.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA „KOLEDŽ ZA INDRUSTRIJSKI I POSLOVNI
MENADŽMENT“, S PRAVOM JAVNOSTI
BOSANSKA KRUPA
ANALIZA FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA POMOĆU FINANSIJSKIH POKAZATELJA
SEMINARSKI RAD
Predmet: Računovodstvo
Odsjek: Poslovni menadžme nt
Smijer: Finansijski menadžment
Bosanska Krupa,2012.god.
SADRŽAJ:
UVOD
Na učni metod razlaganja i objašnjenja neke složene statičke pojave naziva se analiza. Takva pojava je finansijski izveštaj preduzeća jer je on složen i rezultat je odluka o upotrebi resursa.Trajanje pojave je neograničeno, a rezultat se saopštava na određeni dan.Analizom se utvrđuje zašto je rezultat upotrebe resursa takav kakav jeste,koji su uzroci i posljedice i kako dalje.
D anas je računovodstvo postal o poslovni jezik . Svi učesnici procesa odlučivanja u preduzeću moraju razumjeti taj jezik.Poslovni čovjek, preduzetnik ili menadžer, treba razumjeti logiku bilansa i znati čitati finansijski izveštaj.
Finansijski izveštaji pružaju informacije o:
Imovini
Obavezama
Kapitalu
Prihodima i rashodima, uključujući dobitke i gubitke
Doprinosima od raspodjele vlasnicima koji djeluju u svojstvu vlasnika
Tokovima gotovine entiteta
Kompletan set finansijskih izvještaja uključuje:
bilans stanja
bilans uspjeha,
izveštaj o promjenama na kapitalu
izveštaj o novčanim tokovima (tokovima gotovine)
napomene uz finansijske izveštaje.
Finansijski izveštaj predstavlja najpotpuniji sistem sveobuhvatnog saopštavanja i interpretacije poslovno-finansijskih aktivnosti i svih performansi od značaja za sistem finansijskog izveštavanja i analizu finansijskih izveštaja.Finansijski izveštaj predstavlja istinit i pošten iskaz o finansijskom poslovanju i aktivnostima preduzeća, jer se u postupku njegove izrade respektuje sljedeće:
načelo računovodstvene prudencije (razboritost I opreznost) izbegavanja rizika i opterećenja neizvjesnostima
načelo nabavne vr ijednosti za vrednovanje bilansnih pozicija, osim kada je to drugačije utvrđeno
načelo obavezne saglasnosti odnosno pridržavanja pravila i postupaka
međuperiodična konzistentnost primjene utvrđenih načela
savjesna primjena računovodstvenih načela
POJAM, PREDMET I CILJEVI ANALIZE FINANSIJSKIH IZVJEŠTAJA
Finansijski izvještaji su skup informacija o uspješnosti,finansijskom položaju, promjenama
na kapitalu i novčanim tokovima jedne kompanije i predstavljaju funkcionalnu i vremenski
zaokruženu cjelinu poslovnih procesa koji su se dogodili u jednoj kompaniji i kao takvi, čine podlogu svake racionalne analize.
Za uspješno poslovanje preduzeća i uspješno obavljanje revizije neophodno je poznavati osnovne postavke analize finansijskih izvještaja. Suština definisanja pojma analize finansijskih izvještaja nalazi se u shvatanju da analiza treba da podvrgne posmatranju, ispitivanju, ocjeni i formulisanju dijagnoze onih procesa koji su se desili u kompaniji i koji se kao takvi nalaze sažeti. Finansijs ka analiza predstavlja iscrpno istraživanj e, kvantificiranje, deskripciju i ocjenu finansijskog statusa i uspješnosti poslovanja preduzeća.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------