Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bežični pristup Internetu na osnovu konkretnog primera u firmi BeoTelNet". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 S A D R Ž A J:
1. Uvod 3
2. Nastanak bežičnih mreža 4
3. Klasifikacija i podela bežičnih mreža 5
4. WiFi (Wireless Fidelity) 7
5. Wireless protokoli IEEE 802.11 [6] 8
5.1 802.11A protokol 9
5.2 802.11b protokol 9
5.3 802.11g protokol 10
5.4 802.11n protokol 10
6. Preduzeće BeoTelNet D.O.O Zrenjanin 11
7. Organizacija celokupne wireless mreže 12
7.1 Mikrotikls Ltd 12
7.2 Bazne stanice 13
7.2.1 Komponente bazne stanice 14
7.2.1.1 Kartice sa pigtail kablovima 14
7.2.1.2 Kablovi 15
7.2.1.3 Antene 15
7.2.1.4 Napajanje 16
7.2.2 Podešavanje i povezivanje bazne stanice na sistem 16
7.2.3 Korisnička oprema za povezivanje na baznu stanicu 18
7.2.3.1 CPE uredjaji 19
8.Povezivanje korisnika na sistem BeoTelNet-a 20
8.1 Admin panel za upravljanje korisničkim nalozima 20
8.2 Očitavanje signala na Router OS-u 22
8.3 Uspostava veze i dodeljivanje tehničkih parametara korisniku 22
8.4 Queue – ograničenja brzine 24
8.5 Log 25
8.6 Quality of Service (QoS) – kvalitet servisa 26
8.7 Održavanje i nadogradnja sistema 27
9. Zaključak 28
10. Rečnik pojmova 29
11. Literatura 30
1. Uvod
Tema ovog diplomskog rada je bežični pristup Internetu na osnovu konkretnog primera u firmi BeoTelNet u Zrenjaninu. Kroz rad će biti opisani protokoli koji se koriste za bežični pristup Internetu, način funkcionisanja sistema za bežični (wireless) pristup Internetu, kao i uređaji koji se koriste kod baznih stanica i klijenata.
Od početka razvoja telekomunikacija, jedan od osnovnih problema proizilazio je od ograničenja koja stvaraju provodnici (kablovi). Još početkom 20.veka u tom smislu je uočena prednost radio-prenosa. Međutim, iako se radio-prenos pojavio vrlo brzo posle masovne telefonizacije, njegova intezivna primena usledila je tek u poslednjoj deceniji. Osnovni razlog bila je cena radio-prenosnih sistema i ograničenost prirodnog resursa, tačnije frekvencijskog spektra, što je onemogućavalo veliku gustinu korisnika. Kako ovakav problem ne postoji kada su u pitanju kablovski sistemi, logično je da su oni i pored evidentnih manjkavosti decenijama bili dominantan standard.
Ali, u prethodnoj deceniji se dogodio preokret. Digitalizacija, masovna proizvodnja čipova visoke integracije, celularni pristup i nove tehnologije u današnje vreme omogućavaju višestruko iskorištenje frekvencijskog spektra, a time i znatno veću gustinu korisnika. Napred pobrojano je razlog što je radio-prenos implementiran u gusto naseljenim mestima i to po prihvatljivoj ceni po krajnjeg korisnika, koja je čak konkurentna trošku nastalom u kablovskim mrežama. Stvaranje tehnoloških pretpostavki za implementaciju radio-prenosa na nivou pojedinačnih korisnika, dovelo je do pravog buma u pogledu bežičnih telekomunikacionih servisa.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta