Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dete sa Daunovin sindromom u redovnom vrtiću". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka škola strukovnih studija za obrazovanje vaspitača u Kikindi
SEMINARSKI RAD
Predmet: Inkluzivno obrazovanje
Tema: Dete sa Daunovin sindromom u redovnom vrtiću
Kikinda, 2013.
Sadržaj
Uvod
Šta je Daunov sindrom? Uzrok nastanka, klinička slika, kvalitet života obolelih.
Deca sa Daunovim sindromom i kako postupati sa njima?
Zaključak
Literatura
1. Uvod
Dete nosi u sebi budućeg čoveka, jedinstvenu ličnost. Njegova obeležja zavise u velikoj meri, ne samo od naslednih, genetskih faktora, već i od različitih kulturnih uticaja sredine naročito u najranijem detinjstvu. Svi ovi faktori stvaraju potencijal koji će se vremenom realizovati u skladu sa rastom, zdravstvenim stanjem, količinom i kvalitetom podsticaja u toplom porodičnom okruženju.
Neki parovi su doživeli neočekivano iznenađenje kada su saznali da njihovo dete ima Daunov sindrom. Vrlo je važno da roditelji što pre prepoznaju indikatore smetnji kod dece, kako bi na vreme mogli pozvati pomoć stručni tim i uspostaviti funkcionalnu dijagnozu. Daunov sindrom bi teško ostao ne primećen. Osobe sa Daunovim sindromom prepoznajemo po posebnoj kombinaciji fizičkih i mentalnih karakteristika koje utiču na izgled i njihovo ponašanje. Važno je znati da uzrok ove bolesti nije stres, već isključivo kombinacija gena.
2. Šta je Daunov sindrom? Uzrok nastanka, klinička slika, kvalitet života obolelih.
Osnovna karakteristika dece sa Daunovim sindromom je mentalna retardacija, a nivo mentalnog razvoja odgovara trogodišnjem detetu. Većina ljudi imaju 46 hromozoma, koji su kao ormarići u kojima je smešten naš genetski nacrt. Geni daju uputstva za određivanje strukture i funkcije svih sistema u našem telu. Osobe sa Dunovim sindromom imaju 47 hromozoma, što znači da je uzrok ovog sindroma hromozomopatija, na mestu 21. hromozomskog para nalazi se triplet hromozoma, odatle i naziv trizomija 21.
Uzrok trizomije 21. može da bude i uravnotežena translokacija hromozoma 21 kod jednog od roditelja (smatra se da je ovo uzrok u tek oko 5% slučajeva). Takav roditelj pored normalnih gameta, može da obrazuje i gamete u kojima je hromozom 21 u višku. Spajanjem takvih nenormalnih gameta (imaju dva hromozoma 21) sa normalnim (imaju jedan hromozom 21) nastaće zigot koji nosi uravnoteženu translokaciju 21. Primenom prenatalne dijagnostike, učestalost Daunovog sindroma kod novorođenčeta je znatno umanjena.
Na samom početku trudnoće, iz nepoznatih razloga, u razvoju jajne ćelije kod žene ili spermatozoida kod muškarca ili nakon njihovog spajanja dolazi do greške koja menja pravilan broj hromozoma.
Na učestalost ovog sindroma, utiče starost roditelja pre svega majke. On se ne vezuje za životne navike roditelja, a u 95-97% slučajeva Daunov sindrom nije nasledna bolest.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta