Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bilansiranje u preduzecu". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај:
Увод 2
Појам и суштина биланса 3
Пословне промене и биланс 6
Пословне промене које делују само на позиције биланса стања 7
Пословне промене које изазивају промене у билансу стања и у билансу успеха 9
Документованје економских промена 9
Дневник 11
Израда пробног биланса (пробног листа) 13
Састављање закључног листа, формалан закључак књига и састављање биланса на основу рачуна главне књиге 13
Закључак 15
Литература 16
Увод
Систем двојног књиговодства је сложен механизам заснован на документованости и формално уређен одговарајућим прописима.Да би задовољило информативне и друге захтеве који се пред њега постављају, двојно књиговодство развило је низ инструмената преко којих у потпуности обухвата све вредносне промене које се односе на имовину, капитал, обавезе, расходе и приходе, приказује стање имовине, капитала и обавеза на одређени дан и исказује периодични финансијски резултат.
У рачуноводственој литератури, као основно инструменти двојног књиговодства наводе се: инвентар, биланс стања, књиговодствена документа, пословне књиге, закључни лист и биланс успеха.
Појам и суштина биланса
Реч биланс се често користи у пракси, углавном са циљем да означи неко завршно стање или успостављену равнотежу економских или неких других величина. Иако се примењује у различитим сегментима привредног и друштвеног живота, појам биланса има најширу примену у књиговодству.
Етимолошки реч ,,биланс“ потиче од латинске речи “bilanx libra” (вага са два таса), односно сама реч биланс представља спој речи “бис” која значи двоструки или дупли и речи “ланx” што значи тас или шоља а реч “либра” значи вага или равнотежа. Употреба речи биланс у књиговодству непосредно је повезана са италијанском речју биланцио(биланцо) и под тим или сличним називом употребљава се, са истим значењем, у скоро свим светским језицима.С обзиром на то да је са речју биланс повезано више појмова који се испољавају у различитом тумачењу и значењу,суштина биланса или његова материјална садржина не може да се изведе из смисла саме речи.
Реч биланс користи се у смислу означавања коначног резултата бављења разним активностима (наука,уметност,политика,спорт и сл),успостављених односа неких међусобно зависних величина (платни биланс,биланс спољне трговине) и слично. У свим тим ситуацијама, у којима се користи реч биланс,у питању су упоређења неких догађаја, успеха или неуспеха, позитивних или негативних кретања, животних или материјалних стања и друго.
При томе, појам биланса се углавном схвата као преглед примања и издавања, прихода и расхода, предвиђених примања и предвиђених издавања, остварења и неостварења итд.
Супростављањем тих серија,појављује се или једнакост величина (или појава) које се упоређују или њихова неједнакост у ком случају се (када се ради о мерљивим величинама) разлика уноси за страну која је мања за износ разлике.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta