Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Biogeografska podjela svijeta". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ:
1.
Uvod.....................................................................................
4
2.
Geografija..............................................................................
5
2.1.
Biogeografija.........................................................................
5
2.2.
Klimatologija............................................................................
7
3.
Biogeografska podjela............................................................
9
3.1.
Biom......................................................................................
9
3.2.
Biogeografski regioni...............................................................
9
3.2.1.
Palearktik.................................................................................
10
3.2.2.
Nearktik..................................................................................
11
3.2.3.
Afrotropik..............................................................................
12
3.2.4.
Neotropik...............................................................................
12
3.2.5.
Australazija............................................................................
13
3.2.6.
Indomalaja.............................................................................
14
3.2.7.
Okeanija.................................................................................
14
3.2.8.
Antarktik................................................................................
15
4.
Zaključak................................................................................
16
5.
Literatura................................................................................
17
1. UVOD
Raznovrsnost živog svijeta na našoj planeti je zapanjujuća. Biolozi pretpostavljaju da na Zemlji danas živi između 3 i 10 miliona različitih vrsta organizama, pri čemu je opisano samo oko 2 miliona vrsta, i to oko 1,5 miliona životinjskih i oko 0,5 miliona biljnih. Ako ovome dodamo činjenicu da svaka vrsta može egzistirati u brojnim međusobno različitim morfološkim formama (polovi, starosne klase, sezonske forme, kaste i dr.), diverzitet, odnosno raznovrsnost postaje još veća. Možemo reći da su se Evropljani sa sagledavanjem velikog diverziteta živih organizama sreli prije oko 500 godina, zapravo u doba Kolumba i Magelana, odnosno kada su počeli da dospijevaju u najudaljenije predjele i da se sreću sa velikim brojem za njih do tada nepoznatih egzotičnih vrsta biljaka i životinja. Sagledavanju velike raznovrsnosti živog svijeta osim tih putovanja, kasnije tokom 17. i 18. vijeka posebno doprinosi pronalazak i usavršavanje mikroskopske tehnike. Na taj način, tadašnji biolozi počinju sa upoznavanjem i ogromne raznovrsnosti mikroorganizama prisutnih praktično svuda oko nas. U tom smislu javlja se, gotovo kao nužna, potreba za naučnom obradom, odnosno uređenjem – klasifikovanjem te velike raznovrsnosti živog svijeta.
Kada govorimo o naučnoj neophodnosti sagledavanja i proučavanja ovakvog diverziteta živih organizama, potrebno je istaći činjenicu da je danas na našoj planeti veoma izražen proces narušavanja i uništavanja prirodnih staništa putem različitih vidova čovjekove djelatnosti (isušivanje, nasipanje, pregrađivanje riječnih tokova, krčenje šuma, formiranje velikih akumulacionih bazena), kao i putem različitih vidova zagađivanja. Ako ovo imamo u vidu, onda je veoma vjerovatno da će mnoge vrste koje su se zadržale do danas nestati, a da prethodno ne budu otkrivene, opisane, katalogizirane, odnosno naučno obrađene i klasifikovane.
2. GEOGRAFIJA
Sl.1. Predmet proučavanja geografije
Geografija je kompleksna nauka koja proučava prirodne i društvene pojave i procese u geoprostoru, te veze i odnose između njih. Naziv geografija je grčkog porijekla i dolazi od gea -Zemlja i grafein -pisati, opisivati. Iako geografija nije jedina nauka o Zemlji , ona je praktično jedina povezujuća nauka između prirodnih i društvenih disciplina, s tim što se, kao na predmet proučavanja, fokusira na geografski omotač, uslovno rečeno Zemljinu površinu (Sl.1.) kao najsloženiji i najuniverzalniji sistem naše planete . Zadatak geografije kao nauke je kompleksna i sveobuhvatna analiza geografskih pojava i procesa, te uzročno-posljedičnih veza i odnosa, kao i zakona i zakonitosti što proizilaze iz njih. Prosto rečeno, geografsko znanje nam je potrebno da bi pravilno razumjeli situaciju na planeti, te da bi na osnovu toga mogli pravilno odrediti i smjer i intenzitet ljudskog progresa u budućnosti, što je sada aktuelno kao održivi razvoj . Geografija je bez sumnje jedna od najstarijih nauka. Još u praistoriji ljudi su pokušavali racionalno objasniti pojave i procese u prostoru te spoznati njihov prostorni raspored. Iako je nauka kao vid ljudske aktivnosti bila prisutna u većini starih civilizacija , najviše pisanih tragova o prirodi kao cjelini nalazimo kod antičkih filozofa. Za geografiju važne naučne rezultate iz tog vremena dali su Aristotel - o mozaičnosti Zemljine površine i toplotnim pojasevima i Eratosten - o zaobljenosti Zemlje i njenom obimu te zakonitostima pojavljivanja prirodnih stihija. Eratosten je u 3. vijeku p.n.e. prvi upotrijebio naziv geografija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta