Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bolesti na zavisnost - Narkomanija (makedonski)". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


СОУ „Крсте П. Мисирков“
Демир Хисар
Проектна задача по предметот - БИОЛОГИЈА
Наслов: Болести на зависност – Наркоманија
Изработиле: Ментор:
Николина Цветановска Валентина Ѓорѓиовска
Септември 2012г.
Демир Хисар
Предмет на истражување, цел на истражување и хипотеза
Предмет на истражување
Предмет на истражување е Наркоманијата како болест на зависност
Целта на истражување
Цел на истражувањето е да се подигне свеста кај младата популација за штетното дејство на дрогите и последиците од наркоманијата
Хипотеза
Со едукативни предавања за штетното дејство на дрогите, значително ќе се подигне свеста кај учениците за опасностите од наркоманијата како болест на зависност
Вовед
Нажалост , до денеска никаде во светот па ив о нашата земја не се створена услови за точна ориентација за бројот на наркоманите , наспроти безрезервното уверување дека наркоманијат е во голема експанзија . Индиректните показатели даваат сигнал да нашата земја не е и не може да биде поштедена од таласот на наркоманијата која се шири и од запад , бидејки и дрогата мора да патува преку нашата земја , па логично е да се извесна количина се задржи и злоупотребува од луѓето . Исто така не треба да се заборави да нашата СР Македонија произведува еден од најквалитетните врсти на опиум во светот . Во Југославија бројот на наркоманите изнесува околу 1000. Во Белград ги има околу 3000-4000, а во Скопје 150-200.
Пропагаторите за користење на дрогите мудро ја уфрлиле верзијата на вонредно сексуално доживување во состојание на наркоманска опиеност што од своја страна посебно ја привлекува младината, која постепено почнува да робува на таквите,, вонредни,, сексуални доживувања иако е сигурно докажано да еротичноста и сексуалното задоволство во состојание на наркоманска и променета психа ни од далеку не е она право и природно задоволство кое својствено на нормалниот човек и неговиот разум кој го поседува. Колективно сексуално задоволство специфично за многу наркомански групи се права беда за современото човештво бидејки претставува дехуманизација на човекот во природата и враќање на бестијално задоволство на сексуалниот нагон, при апсоллутно отсуство на емоции, разум и социјални инстикти, со гаснење на љубовта кон најплеменита емоција кон хомосапиенс.
Не треба исто така да се изгуби иод предвид и зголемувањето на на венеричните заболувања за чие зголемување игра голема улога зголемениот талас на наркоманијата кај нас и во светот.За разлика од старата класична наркоманија кои изолирано живееле во зависност на дрогата и по тој пат ги решавале своите лични потреби , современите млади наркомаи доста пркосно, јавно, колективно во мали или поголеми групи уживаат во дрогите, градејќи свое друштво, свои општествени принципи, спротиставувајќи се на пошироката општествена заедница, на нејзиниот начин на живеење, на нејзините општествени принципи и норми пропаѓираки при тоа слобода која им е ускратена врзувајќи се пред се на нагонските чувства ,,љубов, секс и битисање,,.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta