Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "DNA - Dezoksiribonukleinska kiselina (makedonski)". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 С.О.У Крсте Петков Мисирков
Демир Хисар
ПРОЕКТ ПО БИОЛОГИЈА
DNA
(дезоксирибонуклеинска киселина)
Изработија: ментор:
Мартин Цветановски проф.Бисера Мијакоска
Александар Ѓорѓиевски
Николче Гроздановски
2009/2010
ВОВЕД
Секоја клетка без оглед дали е едноставно или сложено градена мора да ги содржи и пренесува информациите што се потребни за создавање на протеини.Во DNA се запишани(закодирани) информациите за синтеза на протеини.
Биохемијата и гнетиката до неодамна беа две посебни биолошки научни дисциплини.Меѓутоа имаа една заедничка цел-откривање на функционалната единица на биолошките системи,со цел да се објаснат основните животни процеси во биолошките системи.Во биохемијата се откриени ензимите,а во генетиката се проучени гените.Овие материи се поврзани и меѓусебно обусловени, бидејќи се докажа дека гените ја одредуваат структурата на ензимите, а ензимите се регулатори на сите животни процеси во клетката или организмот во биолошкиот систем.
Денес веќе се знае како гените го насочуваат развитокот и функционирањето на организмите.Гените ја контролираат клеточната биохемија преку одредување на структурата на ензимите и на другите протеини, а ,како што знаеме, ензимите се катализатори што ја модулираат целата хемиска(животна )активност во живите организми.Новите достигнувања во молекуларната биологија , добиени со користење современи техники и методи потврдуваат дека протеините и нуклеинските киселини претставуваат наследен материјал.
Сознанијата за структурата и функцијата на нуклеинските киселини на молекуларно ниво се добиени преку биохемиска анализа најнапред на генетички материјалод прокариотски организми (бактерии), а подоцна и кај еукариотските организми.Притоа се докажа дека нуклеинските киселини се одговорни за пренесувањето на наследните сојтва на организмите и претставуваат материјален носител на информацијата за синтеза на протеините.Тие го регулираат одржувањето на видовите многу генерации, како и евентуалнаната нивна менливост.
Познато е дека наследниот материјал кај сите еукариоти главно доаѓа како јадрен и тоа како главна компонента на хромозомите во облик на нуклеопротеиди(нуклео-хистонски комплекс).DNA прв пат била изолирана од клеточното јадро (Miescher 1872).Молекулите на нуклеинските киселини се макромолекули шѕо се одликуваат со голема молекулска маса.Основна структурна единица на молекулот нануклеинките киселини претставува нуклеотидот, кој е составен од три хемиски соединенија што се ковалентно сврзани.Првото соеднинение е пентозен шеќер, второто соединение е азотна база на пурин или пиримидин и третото соединение е фосфорна група т.е фосфорна киселина.Молекулите на DNA можат да имаат од неколку илјади до милиони нуклеотиди во зависност од видот на организмот.
Деоксирибонуклеинска киселина(DNA)
Двоен хеликс е име на молекулата на DNA.
DNA кај ите организми главно доаѓа како јадрена и тоа како главна компонента на хромозомите во облик на DNA-хистонски комплекс, но ја има и во други колеточни структури пред се во хлоропластите и митохондриите.озната како екстрануклеарна или органеларна DNA.
Деоксирибонуклеинската киселина е одговорна за пренесувањето на наследните својства на организмите.Таа го регулира одржувањето на видовите многу генерации како и евентуалната нивна менливост.Таа претставува материјален носител на информацијата за синтеза на протеините и рибонуклеинските киселини.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta