Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Akcijski kapital, vrste akcija i akcionarsko društvo". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Visoka škola za primjenjene i pravne nauke “Prometej”
Banja Luka
Seminarski rad
Predmet: Finansijska tržišta i berzanski menađžment
Tema: AKCIJSKI KAPITAL, VRSTE AKCIJA I AKCIJONARSKO DRUŠTVO
Banja Luka, novembar, 2012
SADRŽAJ
UVOD…………………………………………………………………………......3
AKCIJE........................................................................................................4
Pojam i karakteristike akcija...............................................................4
AKCIJSKI KAPITAL................................................................................
VRSTE AKCIJA..............................................
AKCIJONARSKO DRUŠTVO...................................
Anatomija akcionarskog društva
Prednosti akcionarskog društva
Nedostatci akcionarskog društva
ZAKLJUČAK………………………………………….……………………….
LITERATURA…………………………………………..………………….…..
UVOD
Akcije predstavljaju vlasničke hartije od vrednosti čijom kupovinom ( posedovanjem ) stiče se vlasništvo nad delom kapitala akcionarskog društva.
Akcije izdaje akcionarsko društvo (ili komanditno društvo), sa određenom nominalnom vrednošću koja predstavlja deo njegovog osnovnog kapitala. Iz toga proizilazi činjenica da akcije služe kao dokaz da je njihov vlasnik ili imalac uneo i uplatio odgovarajući novčani iznos ili ulog u usnovnu glavnicu akcionarskog društva. Akcije mogu izdavati i banke, finansijske i osiguravajuće organizacije.
-upravljanje
-likvidacioni ostatak u slučaju likvidacije preduzeća
Akcije se izdaju, po pravilu, u obliku hartija od vrednosti koje glase na ime ili na donosioca. Moguće je i izdavanje akcija po naredbi. Pravilo je da se akcije mogu prenositi bez obzira kako je vlasnik određen. Akcije mogu biti osnivačke i nove; nove akcije se emituju radi povećanja kapitala akcionarskog društva. Jednom izdate akcije nikada se ne povlače sa sekundarnog tržišta akcija tako da je obim novih dionica relativno mali u odnosu na njihov ukupan iznos.
Sam rad se sastoji iz tri tematske cjeline. Cilj prve cjeline je da up ozna čitaoca sa pojmom akcije . Druga cjelina odnosi se na definisanje akcijskog kapitala I vrste kapitala. Treća cjelin a sadrži obradu teme akcijonarskog društva, koje su prednosti a koji nedostatci akcijonarskog društva.
AKCIJE
Pojam i karakteristike akcije
Kupac kupovinom akcije akcionarskog društva, tj. ispunjenjem obaveza u novcu ili u stvarima i pravima izraženim u novcu, stiče pravo svojine nad akcijom, u skladu sa postojećim propisima i odlukom o emisiji akcija. Kupac može isplatiti akciju odjednom ili u ratama, s tim što stiče prava iz akcije srazmerno visini uplaćenih rata.
Akcije kao hartije od vrednosti, za razliku od dužničkih hartija od vrednosti, svojim vlasnicima ne donosi unapred poznat prihod, s obzirom da visina prihoda zavisi od uspešnosti poslovanja emitenta kao i načina raspodele ostvarene dobiti. Kao emitent akcija pojavljuje se akcionarsko društvo, te s obzirom na razlike koje postoje u pogledu osnivačkog kapitala i prava vlasnika koje postoje u ovim društvima, to se i vlasničke hartije – akcije označavaju različitim terminima. U SAD, npr . vlasničke hartije koje emituje akcionarsko društvo nazivaju „stock“, u
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta