Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dezoksiribonukleinska kiselina (DNK)". Rad ima 22 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad
DEZOKSIRIBONUKLEINSKA KISELINA (DNK)
SADRŽAJ
Uvod (Genetika i nasljedni materijal) ........................................................... 3
Hromatin ........................................................................................................ 3
Hromozomi .................................................................................................... 4
Geni ............................................................................................................... 5
Nukleinske kiseline: DNK i RNK ................................................................. 6
Struktura,osobine i funkcija DNK .............................................................. 14
Struktura DNK kao molekulska osnova za očuvanje i prenošenje genetske informacije .................................................................................................. 16
Struktura i funkcija RNK ............................................................................ 20
Značaj i upotreba DNK ............................................................................... 22
UVOD
GENETIKA I NASLJEDNI MATERIJAL
Genetika je nauka koja proučava nasljedni materijal,procese i zakonitosti biološkog nasleđivanja.
Zahvaljujući nasleđivanju i promjenljivosti javljaju se sličnosti i razlike osobina u potomstvu u odnosu na roditelje i dalje pretke. Rasvjetljavanje uzroka tih sličnosti i razlika u potomstvu jeste osnovni cilj genetike kako bi ona u doglednoj budućnosti mogla da upravlja procesima nasleđivanja i promjenljivosti.
Pod biološkim nasleđivanjem podrazumjeva se proces razvića novih živih bića-organizama sličnih roditeljima i daljim precima. Potomstvo liči na roditelje zbog sličnosti materijalnih osnova nasleđivanja u polnim ćelijama,koje učestvuju u procesu oplođenja i zato što se u toku razvića jedinke dijelom ponavlja istorijski razvoj vrste. Razlike između roditelja i potomaka mogu da budu uslovljene nasljednom promjenljivošću(novim kombinacijama postojećih nasljednih činilaca i promjenama u nasljednoj supstanci) i sredinom koja se neprekidno mijenja u toku razvića jednike. Biološko nasleđivanje i promjenljivost tijesno su povezani sa procesima razmnožavanja i razvića jedinke.
Nasljeđivanje i promjenljivost su dvije osnovne katakteristike živih bića,međusobno suprotne ,ali nerazdvojno povezane. Pošto jedinke stare i umiru, priroda obezbjeđuje neprekidnost života putem razmnožavanja i prenošenja nasljednih činilaca na nove jedinke-potomstvo.
U nasljedni materijal spadaju: hromatin,hromozom,DNK i gen.
HROMATIN
Hromatin je supstanca jedra koja sadrži dezoksiribonukleinske kiseline i proteine.
Tačnije u hromatinu je došlo do uvijanja DNK oko proteina,zato ga jos i zovemo nukleoprotein. Hromatin se uočava u interfaznom jedru (to je jedro ćelije koja nije u deobi, već se nalazi u interfazi). On je u obliku hromatinskih vlakana koja kondenzovanjem (u toku ćelijske diobe) postaju samostalna telašca – hromozomi.
HROMOZOMI
Proučavajući ćelijsku diobu,naučnik Štrasburger je 1875.godine zapazio končaste tvorevine koje lako primaju boju,pa ih je nazvao hromozomi(grčki chroma = boja, soma = tijelo).
Hromozomi čine sastavni dio jedra. Vidljivi su pod mikroskopom obično u toku diobe ćelije.Hromozomi su izgrađeni od dezoksiribonukleinskih kiselina,ribonukleinskih kiselina i bjelančevina. Nasljedni genetički materijal hromozoma sačinjavaju dezoksiribonukleinsle kiseline.
Hromozomi mogu da se reprodukuju,pa pri diobi jedra osiguravaju neprekidnost prenošenja nasljednih (genetičkih) informacija iz generacije u generaciju. Hromozomi imaju vodeću ulogu u procesima nasljeđvanja i promjenljivosti.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta