Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza finansijskog izvestaja, Vino Župa". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET SINGIDUNUM
FAKULTER ZA EKONOMIJU, FINANSIJE I ADMINISTRACIJU
Beograd
ANALIZA FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA
„VINO ŽUPA“ A.D. Kruševac
seminarski rad iz knjigovodstva
Beograd, 2012.
S A D R Ž A J
1. OSNOVNI PODACI O KOMPANIJI - 1 -
2. PREGLED FINANSIJSKOG IZVEŠTAJA - 2 -
2.1. Bilans stanja – aktiva - 2 -
2.2. Bilans stanja - pasiva - 2 -
2.3. Bilans uspeha - 3 -
2.4. Revizija - 4 -
2.5. Berza - 4 -
3. ANALIZA POMOĆU FINANSIJSKIH POKAZATELJA - 6 -
3.1. Likvidnost - 6 -
3.2. Prinos na ukupna sredstva - 6 -
4. ANALIZA IZVEŠTAJA O NOVČANIM TOKOVIMA - 6 -
5. ANALIZA KLJUČNIH RAČUNOVODSTVENIH POLITIKA (napomene) - 7 -
6. ZAKLJUČAK ANALIZE - 8 -
7. PRILOG (Završni račun) - 9 -
OSNOVNI PODACI O KOMPANIJI
„Vino Župa“ je osnovana 1956. godine, ujedinjavanjem 9 zemljoradničkih zadruga, koje su postojale u Župi posle Drugog svetskog rata.
Već krajem 1956. godine objekti podruma su bili osposobljeni za prijem i aktiviranje sudova i opreme, za prihvatanje dela berbe grožđa iz te godine i za početak prerade. Preradni kapaciteti novoizgrađenog podruma iznosili su 4500 tona grožđa i u njemu je radilo 54 radnika. U to vreme bio je sagrađen najsavremeniji podrum za preradu grožđa i vina, što je bila i osnovna delatnost preduzeća.
Prvi april 1962. je bio još jedan značajan, pobednički dan u uspešnom pohodu pravog privrednog razvoja i zaokruživanja programskih ideja i želja  ''Vino Župe''. Počela je sa radom i fabrika voćnih sokova čime se proširio asortiman proizvoda koje je fabrika nudila tržištu. Kvalitet proizvedenih voćnih sokova i drugih prerađevina i potražnja na stranom i domaćem tržištu, primorali su stručnu i rukovodeću garnituru ''Vino Župe'', da već 1963. godine počne sa pripremama projekta za prelazak na preradu sa 20000 tona na 38000 tona svih vrsta voća.
Nova fabrika voćnih sokova i koncentrata je puštena u rad 18. oktobra 1967. godine.
Nakon prelaska u formu Akcionarskog društva, “Vino Župa” kreće u svoj vrtoglavi rast. Od posrnulog preduzeća izrasta u giganta. Posle privatizacije, fizički obim proizvodnje raste iz godine u godinu uz širenje i asortimana proizvoda. Rast proizvodnje i prodaje je neizostavno vezan za velike investicije koje su urađene nakon privatizacije. Uloženo je na desetine miliona eura i rezultati su vidljivi. Danas je fizički obim proizvodnje 10 puta veći nego što je bio u najuspešnijoj godini postojanja preduzeća (1981.) pre privatizacije.
Savremena Fabrika voćnih sokova, koncentrata i aseptik kaša, velikih preradnih kapaciteta definišu „Vino Župu” kao velikog proizvođača  za čijim proizvodima i poluproizvodima postoji interesovanje u velikom broju kako evropskih, tako i prekookeanskih zemalja.
Brend voćnih sokova i nektara La Vita je već godinama prepoznatljiv na tržištima više zemalja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta