Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Alkoholizam i kriminalitet". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


FAKULTET ZA BEZBJEDNOST I ZAŠTITU
ALKOHOLIZAM I KRIMINALITET
(Seminarski rad iz predmeta kriminologija)
SADRŽAJ
Uvod............................................................................................................3
-Pojam alkoholizma i kriminaliteta.................................................3
-Akutni alkoholizam ........................................................................3
-hronični alkoholizam......................................................................4
1- Evolucija shvatanja alkoholizma i kriminaliteta.........................................4
2- Definicija alkoholizma i kriminaliteta...........................................................6
3- Epidemijologija alkoholizma mladih.............................................................6
4- Etiolološki faktor alkoholizma u adolescentnoj populaciji.........................7
5- Klasifikacija alkoholizma i tipovi alkoholičara..........................................10
6- Neke osobenosti alkoholizma mladih..........................................................13
7- Posljedice dejstva etanola.............................................................................14
7.1- Somatska oštećenja.................................................................14
7.2- Psihičke pretnje i poremećaji..................................................15
7.3- Poremećaji porodičnih odnosa...............................................15
7.5- Socijalne teškoće.....................................................................16
8- Prevencija alkoholizma mladih....................................................................16
9- Literatura.......................................................................................................18
UVOD
Pojam alkoholizma i kriminaliteta
Prema medicinskoj definiciji alkoholizam je hronična, progresivna bolest stečena navikom koju karakteriše želja za pijenjem alkoholnih pića, a u cilju postizanja subjektivnog stanja zadovoljstva. Međutim, alkoholizam nije samo stanje ovisnosti, ona je i socijalno patološka pojava koja se negativno odražava na brojne aspekte društvenog života alkoholičara, porodice i radne životne sredine. To je veliki društveni problem koji je povezan sa mnogim drugim negativnim pojavama u društvu kao što su nezaposlenost, skitnja, napuštanje porodice, vršenje krivičnih djela i dr. Prema rezultatima brojnih istraživanja u svijetu i kod nas veza između alkoholizma i kriminaliteta je dokazana. U nekim slučajevima alkoholizam ima odlučujuću ulogu u izvršenju krivičnog djela, a u drugim slučajevima on ima karakter kriminogenog uslova ili povoda, odnosno, u vezi sa drugim faktorima daje veći ili manji doprinos nastanku kriminalnog ponašanja. Smatra se da je veza između alkoholizma i kriminaliteta najizraženija u nasilničkom i seksualnom kriminalitetu. Stim u vezi, navode se podaci da je u jednpm periodu u Švedskoj 85% ubistava izvršeno pod uticajem alkohola, u SSSR-u 70%, a u Vojvodini čak i 90%. U bivšem DDR-u u djelima obične krađe sam je 10% dilinkventa bilo u alkoholnom stanju, dok je u djelima razbojništva alkoholisanosti prisutna u 83%, u seksualnim deliktima nasilja 75%, a kod tjelasnih povreda 65%.
Kada se raspravlja o kriminogenom značenju alkoholizma, u literaturi se uglavnom pravi razlika između: - akutnog i
-hroničnog alkoholizma.
Akutni alkoholizam (tzv. pijanstvo) je neposredni faktor kriminaliteta, jer direkto utiče na javljanje nekih krivičnih djela. To su prije svega krivična djela ubistva, tjelasne povrede, učestvovanje u tuči, seksualni delikti, ugrožavanje javnog saobraćaja kao i veliki broj nehatnih delikata. U literaturi se navodi podatak da je u Švedskoj u 70% slučajeva saobraćajnih delikata utvrđeno pijano stanje vozača, a kod krivičnog djela silovanja u 65% slučajeva utvrđeno je stanje pijanstva izvršioca. Objašnjenje navedene veze između pijanstva i kriminaliteta, vidi se u uticaju koji alkohol ima na ponašanje čovjeka. Naime pod uticajem alkohola dolazi do određenih promjena u ponašanju čovjeka, slabe moralne i društvene kočnice, smanjuje se mogućnost kontrole nad vlastitim postupcima uz istovremeno jačanje nagona agresivnosti i seksualnog nagona. U takvom psihičkom stanju, ličnost je sklona raznim oblicima nasilničkog ponašanja, a kad su u pitanju saobraćajni delikti, kod vozača se pod uticajem alkohola stvara lažan osjećaj sigurnosti i samopouzdanja dok su mu refleksi, pažnja i druge sposobnosti neophodne za vožnju, upotrebom alkohola smanjene ili čak isključene. Dakle, može se reći sa sigurnošću da akutni alkoholizam bitno utiče ne samo na javljanje kriminaliteta već i na strukturu kriminaliteta.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta