Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza softvera". Rad ima 8 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.TEMA:
ANALIZA SOFTVERA
(s e m i n a r s k i r a d)
PREDMET: Informatika
SADRŽAJ:
UVOD (4)
PREDMET PISANJA RADA (5)
CILJ PISANJA RADA (5)
HIPOTEZA RADA(5)
METODOLOGIJA KOJA ĆE BITI PRIMJENJENA (5)
ANALIZA/TOK PISANJA (6)
6.1. ANALIZA SISTEMSKOG SOFTVERA
6.1.1. ANALIZA OPERATIVNOG SISTEMA
6.1.2. ANALIZA PROGRAMA PREVODIOCA
6.1.3. ANALIZA USLUŽNIH PROGRAMA
6.2. ANALIZA APLIKATIVNOG SOFTVERA
6.3. ANALIZA LIFEWARE
6.4. ANALIZA ORGWARE
7. ZAKLJUČCI I PREPORUKE (14)
8. LITERATURA (15)
I z j a v a:
ANALIZA SOFTVERA
1.UVOD
Da bi hardver radio, potrebno je da softver da sve potrebne instrukcije, sto znači da nema hardvera bez softvera. Softver predstavlja unutrasnji deo računarskog sistema, dok hardverski deo predstavlja tehnički deo računarskog sistema, tj. onaj deo koji vidimo. U softveru koji ćemo analizirati u ovom seminarskom radu, kao značajnu komponentu, nalaze se svi programi koje računar poseduje i koje su neophodne za rad.
Softver možemo podeliti na dva dela:
Aplikativni softver, u koji spadaju lifeware i orgware.
Sistemski softver, u koji spadaju i operativni sistemi, programski prevodioci i uslužni programi.
2. PREDMET RADA:
Predmet pisanja ovog seminarskog rada jeste analiziranje softverskog sistema.
3. CILJ PISANJA RADA:
Cilj pisanja ovog rada zasnovan je na pokusaju analiziranja softvera i njegove primene.
4. METODOLOGIJA:
U radu je primjenjen metod objašnjenja (eksplanacije).
5. HIPOTEZA:
Eksperti iz oblasti informacione tehnologije, danas, predstavljaju bogatstvo zemlje, jer informacione tehnologije, tj. znanja iz te oblasti su neophodna u bilo kojem delu posla.
6.ANALIZA:
6.1. ANALIZA SISTEMSKOG SOFTVERA
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta