Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Vaspitanje i obrazovanje". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Садржај
Увод 3
1. Васпитање – природа и обележја 5
1.1. Основне карактеристике развоја васпитања 5
1.2. Васпитање – дефиниција 6
1.3. Васпитање – друштвена појава и/или систем друштвених појава 8
1.4. Подручја васпитања 9
1.5. Моћ васпитања 11
2. Образовање – појам и дефиниција 11
2.1. Процес образовања 12
2.2. Образовање у модерној форми 13
2.3. Знање и вештине 14
2.4. Друштвена условљеност образовања 15
2.5. Континуирано образовање 15
2.6. Образовање као ресурс 21. века 16
2.7. Образованост у Србији 17
Закључак 19
Литература 20
Увод
Свако људско биће, пре или касније, суочава се с практичном животном стварношћу и захтевом и потребом да прихвати различите одговорности. Како ће се снаћи у животним приликама, како запамтити искуства, како постати успешан, како избећи поразе, у великој мери зависи од човекове припреме за живот – од његовог васпитања.
У прошлости је друштво могло да обезбеди одређене стандарде и укаже на најбоље путеве васпитања и образовања. За већину људи било је довољно да испуњавају елементарне захтеве у погледу писмености и рачуна. Неким категоријама становништва није био потребан ни тај минимум. Данас, у комплексном развијеном друштву, пред појединце се постављају захтеви који су много сложенији по свом карактеру и виши по свом нивоу, због чега исти морају да имају већа знања, да располажу много већом способношћу у решавању проблема... Да би се ишло у корак са овим захтевима, неопходне су промене у структури образовања. Неслућени развој и процват науке и технике непосредно утиче на образовање, његов садржај, примену и методе, као и целокупну организацију наставе.
Васпитање је друштвена појава која је стара колико и људско друштво; јавило се као потреба преношења искуства старијих генерација на млађе генерације како би се оне што боље и што потпуније припремиле за живот у својој друштвеној заједници. Васпитање је континуиран друштвени процес усмерен на формирање човека, условје постојања, опстанка и развоја људског друштва. Помоћу њега се усвајају знања концентрисана у култури ранијих генерација и стварају нова.
Васпитање је променљива друштвена појава зато што се карактер васпитања мења упоредо с променама карактера друштва, свака друштвена промена се одражава на циљеве и задатке васпитања. Те промене могу бити везане за карактер људског рада, системе вредности друштва, идеолошка и политичка схватања, сазнања о човеку и његовој личности, развијеност школског система, образовне потребе појединца и друштвене заједнице. Упоредо с прогресивним променама цивилизације, васпитањеје све више било у функцији стварања бољих услова за живот и хуманијих односа међу људима.
Образовање има значајну функцију у сваком друштву. У нашем друштву образовање је централизовано. Школски систем у једној држави зависи од више фактора као што су традиција, развој друштва, науке и уметности. Промене у школском систему морају уважавати искуства других земаља и специфичности регионалних и локалних заједница. Поред ових објективних фактора у животу школе мора постојати развијен демократски систем одлучивања - утицај родитеља, наставника, ученика, заинтересоване привреде и државних стручних служби.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta