Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Inkluzija dece ometene u razvoju". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Beogradu
Učiteljski fakultet
projekat iz pedagoškog istraživanja –
TEMA:
Beograd, 2007.god.
SADRŽAJ:
Uvod
PRVI DEO: Teorijska razmatranja
Definisanje pojmova.......................................................................6
Deca oštećenog sluha...................................................................6-7
Opšte i specifične karakteristike dece oštećenog sluha..............7
Instrukcije za rad sa decom oštećenog sluha..........................7-8
Deca oštećenog vida........................................................................8
Karakteristike dece oštećenog vida............................................8
Instrukcije za rad sa decom oštećenog vida...............................9
Deca sa govorno jezičkim poremećajima........................................9
1.4.1 Karakteristike dece sa govorno jezičkim poremećajima..............10
1.4.2 Instrukcije za rad sa decom govorno jezičkih poremećaja...........10
1.5 Mentalna retardacija...................................................................10-11
1.5.1 Karakteristike dece sa mentalnim retardacijama..........................11
1.5.2 Instrukcije za rad sa decom sa mentalnim retardacijama.............11
1.6 Telesna invalidnost..........................................................................12
1.6.1 Karakteristike telesno invalidne dece...........................................12
1.6.2 Instrukcije za rad sa telesno invalidnom decom...........................12
DRUGI DEO: Metodologija istraživanja
Problem istraživanja...........................................................................14
Predmet istraživanja...........................................................................14
Cilj istraživanja...................................................................................14
Zadaci istraživanja..............................................................................14
Metodologija istraživanja...................................................................15
Metodologija istraživanja......................................................15
Uzorak ispitanika...................................................................15
Instrumenti istraživanja.........................................................15
Anketni list za učitelje........................................................................16-17
Anketni list za učenike........................................................................18-19
Obrada podataka.................................................................................20
Rezultati istraživanja i diskusija.........................................................20
7.1 Stavovi učitelja prema inkluziji dece ometenih u rzvoju..............20-24
7.2 Stavovi učenika prema ikluziji dece ometene u razvoju.............24.-26
Zaključak.................................................................................................27
Literatura................................................................................................28
UVOD
Među promenama koje prate psihofizički razvoj deteta i oblikuju ga u celinu specifičnu po mnogobrojnim karakteristikama koje čine njegovu individualnost , po nekada se mogu uočiti i promene , koje ukazuju na odstupanja od linije normalnog razvoja. Takve promene gotovo redovno imaju za posledicu poremećaj u razvoju deteta, odnosno smetnju koja može da uspori čitav razvoj, da ga usmeri u drugom, najčešće pogrešnom pravcu, ili da ga u potpunosti zaustavi. Oblici u kojima ove promene mogu da se pojave su veoma raznovrsni, različitog su stepena i još raznovrsnije etiologije. Svaki poremećaj, bez obzira na oblik i stepen, narušava uspostavljenu dinamiku urednog razvoja i ostavlja posledice koje se u manjem ili većem obliku projektuju na celokupan psihofizički razvoj deteta. Iz primarnog oštećenja dalje dolazi do razvijanja sekundarnih posledica koje dodatno opterećuju već narušenu dinamiku razvoja deteta.
Pitanje razvojnih mogućnosti dece ometene u razvoju provereno je kroz višegodišnja iskustva tokom realizacije procesa edukacije i rehabilitacije. Činjenica je da je i njihovo osposobljavanje moguće, ali su obrazovni potencijali ometenog deteta uslovljeni vrstom i stepenom ometenosti, vremenom nastanka, kao i etiološkim faktorima koji su izazvali ometenost. Na osnovu ovih parametara uz kompletnu procenu detetovih razvojnih potencijala, određuje se tip obrazovanja i deca se uključuju u specijalne ili redovne vaspitno-obrazovne ustanove. Razvoj specijalne edukacije i rehabilitacije, kao i naučna dostignuća iz ove oblasti, bitno su uticali na menjanje stavova u pogledu razvojnih mogućnosti ometene dece i otvorili puteveza ulazak i dece sa težim oblicima ometenosti u sistem redovnog školovanja. Tako danas nisu retki slučajevi da se u redovnim razredima zajedno sa svojim vršnjacima nađu deca sa senzornim oštećenjima ( oštećenja sluha i vida ), sa govorno-jezičkom patologijom , telesnom invaliošću, sa teškoćama u mentalnom funkcionisanju, sa emocionalnim i problemima u ponašanju. Takođe se u redovne škole uključuju i deca sa problemima i poteškoćama u učenju koji nisu proizvodi organskih oštećenja, ali se prepoznaju u ponašanju deteta i mogu da imaju negativan uticaj na postizanje obrazovnih rezultata. Činjenica je da je svako dete individua za sebe i da je neprihvatljivo generalizovati probleme i načine njihovog ispoljavanja, ali je činjenica da svaku navedenu kategoriju dece karakterišu slični simptomi i oblici ponašanja. Poznavanje ovih specifičnosti ponašanja pruža mogućnosti nastavniku-učitelju da se bolje upozna sa mogućnostima deteta i putem individualizovanog pristupa pokrene razvoj svih individualnih mogućnosti i sposobnosti dece sa specifičnim problemima u učenju, ali i dece ometene u razvoju uključene u redovne razrede.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta