Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ćelijski ciklus". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


VISOKA ŠKOLA
KOLEDŽ ZDRAVSTVENE NJEGE
BIJELJINA
Smjer FARMACIJA
Predmet: BIOLOGIJA SA HUMANOM GENETIKOM
ĆELIJSKI CIKLUS
(seminarski rad)
Bijeljina, decembar 2008.
SADRŽAJ
Uvod .............................................................................................................. 3
Ćelijski ciklus ............................................................................................ 5
Ciklini i ciklin zavisne kinaze ............................................................ 6
Aktivacija CDK .............................................................................. 7
Inhibicija aktivnosti CDK .............................................................. 7
Početak ćelijskog ciklusa ...................................................................... 8
G1 faza ................................................................................................. 9
S faza - sintetički period/replikacija DNK ....................................... 10
G2 faza - postsintetski period .......................................................... 11
M faza - mitoza .................................................................................. 11
Metafaza ....................................................................................... 14
Anafaza ........................................................................................ 14
Telofaza ....................................................................................... 15
Citokineza ................................................................................... 16
Kontrola ćelijskog ciklusa .................................................................. 17
Zaključak ................................................................................................... 19
Literatura ................................................................................................... 20
Uvod
Sredinom XIX vijeka njemački patolog Rudolf Wirchow postavio je ćelijsku doktrinu po kojoj nove ćelije mogu da nastanu samo iz jedne ćelije. Prema ćelijskoj doktrini, jedini način da se poveća broj ćelija jeste dioba već postojećih ćelija. U osnovi umnožavanja ćelija nalazi se udvostručavanje njihovog sadžaja i dioba na dvije nove, približno jednake ćelije. Ciklus umnožavanje i diobe ćelija (ćelijski ciklus) predstavlja osnovni mehanizam reprodukcije živih bića.
Kod jednoćelijskih vrsta, dioba ćelija ujedno predstavlja nastanak novog organizma. Kod višećelijskih vrsta, kompleksan splet ćelijskih dioba omogućava stvaranje i funkcionisanje organizma. Adultni višećelijski oblici ćelijskim diobama nadoknađuju neprekidan gubitak oštećenih i odumrlih ćelija. U tijelu čovjeka se svake sekunde stvaraju milioni novih ćelija, samo radi prostog održavanja normalnog funkcionisanja organizma. Ukoliko bi se jakim dozama jonizujućeg zračenja diobe ćelija zaustavile, nastupila bi smrt u roku od nekoliko dana.
Mada se ćelije iz različitih organizama, tkiva ili perioda individualnog razvića razlikuju po karakteristikama svojih ćelijskih ciklusa, ipak postoje neke univerzalne karakteristike ćelijskog ciklusa. U svim ćelijama ostvaruje se bar minimum procesa neophodnih ostvarivanje najosnovnijeg zadatka - prenošenje identične genetičke informacije na sledeću generaciju ćelija. Da bi se stvorile dvije genetski identične kćerke ćelije, najprije se mora doći do vjerne replikacije hromozoma, a zatim do pravilne raspodjele materijala, tako da svaka novonastala ćelija dobije tačno polovinu celog genoma.
U svim višećelijskim organizmima, tokom čitavog života, odvija se kontinuirano stvaranje novih ćelija i uklanjanje ostarjelih, a stalnost ukupnog broja ćelija odraslih ćeliji predstavlja rezultat finog balansa između ćelijske proliferacije (mitoze) i ćelijske smrti (apoptoze).
Prilikom razmatranja ovog pitanja, važno je istaći da dioba ćelije, u načelu, obezbjeđuje da novonastale kćerke ćelije dobiju podjednaku količinu DNK (odnosno hromozoma) i u većini slučajeva približno podjednaku količinu citoplazme sa organelama i molekulima. Dakle, ćelijski ciklus obuhvata vrijeme i događaje koji se odvijaju između dvije ćelijske diobe.
Njegova dužina značajno varira i zavisi od vrste ćelije i može da traje od 1,5 do 2 sata kod ćelija kvasca koji raste, do nekoliko godina, kod ćelija jetre čovjeka. Međutim, minimalno vrijeme ćelijskog ciklusa za ćelije čovjeka iznosi oko 24 sata.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta