Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu " Realizacija strategije u projektnim pristupom". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.S E M I N A R S K I
Predmet: Strategijski menadzment
Tema: Realizacija strategije u projektnim pristupom
Sadržaj
Uvod _________________________________________________2
Izbor organizacione strukture ______________________________3
Modeli formiranja organizacione strukture _____________________6
Organizovanje ljudskih resursa _____________________________7
Odredjivanje rukovodioca projekta __________________________10
Obezbedjenje resursa i finansijskih sredstava_________________12
Planiranje realizacije strategije _____________________________13
2
Uvod
Primena ili realizacija strategije jest faza koja nastupa po definisinju strategije. Za efikasnu realizaciju definisane strategije, neophodna je veoma pazljivi pristup jer se zahteva dobra priprema I izvodjenje, mada svako preduzece nastoji da definise vise strateskih alternative.
Primena definisane strategije treba da obuhvati sledece zadatke:
izbog odgovarajuce organizacione structure za realizaciju strategije,
izbor rukovodioca tima,
odredjivanje tima I formiranje tima za realizaciju strategije,
izrada globalnih I operativnih planovarealizacije,
realizacija operativnih planova I pracebnje ralizacije.
Da bi se sprovela organizacija, neophodni su materijalni resursi, odgovarajuca oprema I masine, odakle proizilaze I potrebe za finasijskim sredstvima. Logican sled je da se realizuju strategije moraraju definisati globalni I operativni planovi.
Preduzece najcesce definise vise strategija, pocev od razvoja novog proizvoda, osvajanja novog trzista I izgradnje novog pogona do modernizacije postojece tehnologije, koje je moguce posmatrati kao tipicne projekte.
Iz ovoga proizilazi da je za sto bolju realizaciju moguce primeniti concept project managementa.
Ako se primeni ovaj pristup, onda je neophodno upravljati na nacin koji zahteva upravljanje projektima. Znaci neophodno je odrediti rukovodioca projekta I formirati I formirati odgovarajuci projektni tim.
3
Izbor organizacione strukture
Organizaciona struktura je sredstvo za ostvarenje ciljeva. Da bi smo definisali odgovarajucu organizacionu strukturu, neophodno je imati predstavu o tome koje zadatke treba realizovati.
Za uspesnu realizaciju postavljenog zadatka, neophodno je rasclanjavanje na manje adatke koji doprinose ukupnoj realizaciji.
Organizaciona struktura je simbioza ljudskih I fizickih resursa, tako da na optimalan nacin doprinesu uspesnoj realizaciji svojih zadataka. Ona treba da bude u skladu sa zadacima koje treba obaviti I sa ciljevima koje treba dostici.
Efektivna primena strategije zahteva od menadzera da razmatraju brojne kljucne uticaje. Vodja ima ulogu da odredi kako da strukturise organizaciju za realizaciju strategije I kako treba upravljati ljudima da bi realizovali definisane organizacione planove.
Organizacioni rast
Organizaciona struktura ukazuje na nacine alokacije zadataka I odgovornosti na pojedince I nacine njihovog grupisanja zajedno u kiancelariji, odeljenja I divizije. Struktura se moze prikaati organizacionom grafikom, dizajniranim formalnim odnosima I definisnim nivoima hijerarhije.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta