Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Definisanje i angažovanje prikrivenog islednika". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ДЕФИНИСАЊЕ И АНГАЖОВАЊЕ ПРИКРИВЕНОГ ИСЛЕДНИКА
СЕМИНАРСКИ РАД
Садржај
1. Увод ...................................................................................................................3
2. Дефинисање прикривеног иследника.............................................................4
3. Законски услови ангажовања прикривеног иследника.................................7
4. Материјални услов за ангажовање прикривеног иследника..........................8
5. Формални услов за ангажовање прикривеног иследника.............................10
6. Извршење и трајање мера прикривеног иследника.......................................10
7. Подаци које прикупља прикривени иследник и њихов доказни значај.......11
8. Одређивање прикривеног иследника..............................................................13
9. Разматрање питања овлашћења, одговорности и доказног значаја прикривеног иследника......................................................................................15
10. Закључак.........................................................................................................17
11. Литература......................................................................................................18
1. Увод
Користећи домаћу литературу и информације са интернета покушаћемо да дефинишемо појам једне од специјалних истражних техника, прикривеног иследника, направићемо компарацију ангажовања овог института у земљама Европске уније и САД-а. Затим ћемо објаснити основне услове ангажовања прикривеног иследника, а након тога и његове формалне и материјалне услове ангажовања. Појаснићемо извршење и трајање мере прикривеног иследника као и податке које прикупља и њихов доказни значај. Посебно ћемо размотрити једно важно питање, а то је питање овлашћења, одговорности и доказног значаја прикривеног иследника. Приказаћемо на примеру неколико чланака из дневне штампе и реакцију медија о ангажовању овог института у пракси.
2. Дефинисање прикривеног иследника
Осим што ангажовање прикривеног иследника представља врсту посебне процесне мере која се може одредити уз испуњење потребних материјалних и формалних услова, предузимање ове радње по дефиницији подразумева и појаву у предкривичном, али и кривичном поступку (ако се појави као сведок), једног веома специфичног кривичнопроцесног субјекта. Појам и процесноправна природа прикривеног иследника произлазе из његовог положаја у предкривичном и кривичном поступку и они су у суштини обележени низом елемената једног специфичног процесног субјекта.
Његов појам и деловање су одредјени стадијумском диференцијацијом на преткривични и кривични поступак, што значи да су функционално повезани са поделом процесних активности на оне које се врше у преткривичном поступку и оне које се предузимају у самом кривичном поступку.
Прикривени иследници (истражитељи) се у литератури дефинишу као полицијски службеници, којима је додељен промењен идентитет (легенда) у одређеном временском периоду, да би делујући тајно у контакту са одређеним криминалним круговима, прикупљали информације које ће моћи да се користе за откривање, разјашњавање и спречавање кривичних дела и то пре свега оних која се односе на организовани криминалитет.
Прикривени иследник у преткривичном поступку представља једну врсту "агента", односно лица које на притајен, крајње дискретан начин, прикупља податке о одређеној организованој криминалној групи или криминалним групама, односно уопште о организованом криминалитету, до којих долази тако што се, у ствари, убацује у криминалну групу или на неки други прикривени начин повезује са члановима криминалне организације. У преткривичном поступку је улога прикривеног иследника оријентисана на прикупљање доказа у вези делатности организованог криминалитета. У ствари, он тада прикупља одређене податке до којих својим прикривеним, односно тајним активностима може да дође. Његова је делатност обавештајног карактера, по самој својој природи тајна, те усмерена како на откривање кривичних дела, тако и на прикупљање података на основу којих се већ откривена кривична дела могу разјаснити и доказати, али се његовим активностима могу и спречити кривична дела која би иначе била извршена од стране припадника криминалне организације. Слични субјекти постоје и у другим кривичнопроцесним законодавствима.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta