Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aromatični amini". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
FAKULTET ZA EKOLOGIJU
BANJA LUKA
AROMATIČNI AMINI
SEMINARSKI RAD
UNIVERZITET ZA POSLOVNE STUDIJE
FAKULTET ZA EKOLOGIJU
BANJA LUKA
NASTAVNI PREDMET:
H e m i j a ž i v o t n e s r e d i n e
Seminarski rad
AROMATIČNI
AMINI
Banja Luka, 2011.
Sadržaj
AROMATIČNI AMINI 4
Nomenklatura amina 4
Nalaženje i dobijanje amina 5
Dobijanje primarnih aromatičnih amina 6
Osobine amina 7
Najvazniji aromatični amini 8
Anilin 8
Reakcije anilina 9
Toluidin 10
Difenil-amin 11
Trifenil-amin 11
Metil-anilin 11
Dimetil-anilin 11
LITERATURA 12
AROMATIČNI AMINI
Amini su organski derivati amonijaka. Mogu se izvesti zamjenom njegovih vodonikovih atoma alkil-grupama (istim ili razlicitim). Prema broju zamjenjenih vodonikovih atoma dijele se na:
primarne (R−NH2),
sekundarne (R2NH) i
tercijane amine (R3N).
anilin difenil-amin
Grupa −NH2 naziva se amino-grupa, a ═NH imino−grupa. Amino-grupa je karakteristična za primarne amine, imino-grupa je karakteristična za sekundarne, tercijarni imaju azotov atom ˃N−.
Nomenklatura amina
Imena amina se dobijaju dodatkom reči amin nazivu i broju alkil-grupa vezanih za azot. Prema IUPAC-u primarni amini dobijaju ime po osnovnom jedinjenju, dodatkom sufiksa amin. Tako se CH3−NH2 naziva metan-amin. Kod sekundarnih i tercijarnih amina u nazivu se često nalazi i simbol azota (N), kojim se ukazuje da je supstituent na azotovu atomu, na primjer:
(CH3)2NH (CH3)3N
N-metil-metan-amin N,N-dimetil-metan-amin
(dimetil-amin) (trimetil-amin)
Primarni amini su alkan-amini, jer se u njihovom imenu nalazi ime alkana.
Soli amina bilo da us sa organskim ili neorganskim kiselinama, obično dobijaju imena kao supstituisane amonijum-soli. Na primjer:
[CH3NH3]+Cl- [(CH3)3NH]+NO3-
metil-amonijum-hlorid trimetil-amonijum-nitrat
Ako se tercijarni amin sjedini sa alikil-halogenidom, dobija se jedinjenje R4N+X- , koje nosi naziv kvaternarna-amonijum-so:
R3N + RBr → R4N+Br-
Amini mogu biti prosti i mješoviti. Prosti sadrže iste alkil-grupe, a složeni različite alikl-grupe.
Nalaženje i dobijanje amina
Amini se nalaze u prirodi dosta često kao proizvodi raspadanja složenih organskih supstanci, na primjer: amino-kiselina, proteina, lecitina, alkaloida, i drugo.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta