Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "ispituvanje na svitkuvanje (makedonski)". Rad ima 10 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


УНИВЕРЗИТЕТ "Гоце Делчев" – Штип
МАШИНСКИ ФАКУЛТЕТ – ВИНИЦА
МАШИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ
Семинарска бр. 1
ТЕМА
ИСПИТУВАЊЕ НА СВИТКУВАЊЕ
Ментор Изработил
М-р Владан Андоновиќ Василев Славе
Бр. индекс 19221
Содржина
Вовед..............................................................................3
Испитување на свиткување..........................................4
Чисто свиткување(свиткување на спрег со сила).......5
Напрегање и деформација...........................................8
Заклучок.........................................................................12
Користена литература..................................................13 Вовед
Испитувањето на свиткување има за цел утврдување на отпорноста на материјалите при напрегање и свиткување. Со оваа процедура најчесто се тестираат кршливи материјали(како што е сивиот лив) кои се деформираат при релативно мали агли на свиткување. Кај еластичните материјали деформацијата при свиткување по правило и не настанува, па така испитувањето е ограничено на наоѓање напони при кои почнуваат да настануваат трајни деформации.
Многу често испитувањето на свиткување се врши како технолошко испитување со цел утврдување на еластичноста на материјалот, односно неговата споспбност за деформација.
Сл1. Пример за испитување на свиткување Испитување на свиткување
Свиткување настанува заради делување на момент на свиткување на попречени пресеци на стап. Моментот на свиткување е еден од елементите кои ја карактеризираат внатрешната напрегнатост во попречниот пресек на стапот и тоа во момент со оглед на оската која лежи во рамнината на пресекот и поминува низ тежиштето на пресекот. Затоа моментот на свиткување делува на рамнината нормалчна на пресекот на прачката.
Моментот на свиткување може да се појави во пресеци преку дејството на надворешните сили, кои можат да бидат произволно распоредени во однос на оската на прачката. Ова не се однесува на сили( кај призматичен стап) чии линии на дејствување не се совпаѓаат со оската на стапот(надолно или аксијално оптеретување), ни за моменти на надворешни сили чии дејствивања на рамнината стојат на таа оска.
Сл.2 Испитување на свиткување Чисто свиткување(свиткување на спрег со сила)
Чисто свиткување се нарекува свиткување на стап или нејзино дејствие, ако се во нормален пресек се појавува само момент на свиткување.
Сл.3. Свиткување на спрег со сили
Сл4. Свиткување на спрег со сили Во анализа на деформации и напрегање при свиткување се претпоставува следново:
Рамни попречни пресеци остануваат рамни и нормални на свиената оска на стапот при деформација(Бернулиева хипотеза).
Материјалот на стапот го сметаме за хомоген и изотопен.
Помеѓу надолжните влакна нема никакво заедничко делување на сила.
Нормалните напреѓања пропорционално се деформабилни(Хуков закон).
Сл.5 Свиткување на спрег со сили Да замислиме дека сме на површината на еластичен стап со правоаголен пресек пред деформацијата нацртавме мрежа со надолжни и попречни линии за да добиеме после деформацијатана стапот она што е прикажано шематски, каде што се гледа дека попречните линии не се деформираат т.е тие се нормални на надолжните влакна на прачката. Тоа е точно без оглед на форматана пресекот на стапот.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta