Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Analiza procesa razvoja jednog informacionog sistema". Rad ima 21 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Univerzitet u Beogradu
Fakultet organizacionih nauka
ANALIZA PROCESA RAZVOJA JEDNOG
INFORMACIONOG SISTEMA
Seminarski rad iz predmeta
Upravljanje projektima informacionih sistema
Vladan Devedžic Bojan Radivojevic, 37/2000
cowboyan@yahoo.com
Beograd, 2001.god.
2
Uvod
godinu i po dana. Toliko traje i moja saradnja sa firmom za koju radim, a slucajno ili
namerno, toliko traje i saradnja moje firme sa naruciocem posla za koga radimo poslovni
informacioni sistem. Ovaj rad predstavlja analizu procesa razvoja upravo ovog
softverskog projekta.
Analiza pocinje sa par uvodnih odeljaka u kojima su predstavljeni akteri ove price i
okruženje u kojem ovaj projekat nastaje. U odeljku Okruženje govori se o naruciocu
posla i o samom poslu. Znacajan deo ovog odeljka je posvecen predistoriji projekta.
Cinjenice i pouke koje su tu navedene su neka vrsta mojih "prenatalnih" iskustava jer
nisam ucestvovao u svemu tome i u vreme kada se sve to odigravalo još uvek nisam bio u
ovom poslu. Pošto smatram da su ova iskustva veoma korisna, ovde im posvecujem
znacajnu pažnju. U odeljku Moja firma, ja i predašnji u pricu se uvodimo moja firma i ja,
daje se kratak opis onoga cime se firma bavi i opisuju se koncepti saradnje na projektu.
U ostalim odeljcima su na primeru ovog projekta analizirani bitni elementi razvoja
softvera kao što su tip procesa, korisnicki zahtevi, arhitektura, organizacija, metrika,
testiranje, standardi... Svaki od ovih elemenata obraden je sa tri aspekta:
Kako je planirano da bude
Kako je bilo
Kako bi trebalo da bude; diskusija; licni stav
Deo odeljka koji razmatra odredeni aspekt je oznacen odgovarajucom ikonicom.
Okruženje
Narucilac posla je jedno javno preduzece. Ono u sebi sadrži direkciju za informatiku koja
je kadrovski diferencirana na ljude koji se bave tehnickim informacionim sistemom i
ljude koji se bave poslovnim informacionim sistemom preduzeca.
Oba ova sistema su od velike važnosti za funkcionisanje jednog ovakvog preduzeca.
Medutim, tehnicki informacioni sistem, iako davno zapocet, još uvek je u povoju. Ovo je
rezultat nedostatka razumevanja, novca, kadrova, motivacije, i rezultat cinjenice da se sve
zasniva na entuzijazmu pojedinaca.
U slucaju poslovnog informacionog sistema, stvari stoje malo drugacije. Ovaj sistem je
mnogo uspešniji, cini mi se samo zato što je u njegovom slucaju postojao "entuzijazam
na višim instancama". Ili još jednostavnije: poslovni informacioni sistem je imao dobrog
"patrona". To je bilo dovoljno da se premoste svi oni problemi koje sam naveo u slucaju
tehnickog informacionog sistema.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta