Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Izrada i projektovanje komercijalne kutije štampane u tehnici ofset štampe". Rad ima 57 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.UVOD
Ambalažu predstavljaju posude različitih oblika i veličina, napravljenih od različitih materijala u kojima se drži proizvod u toku prometa. U posebne delove ambalaže treba spomenuti: delove za zatvaranje (zatvarači, poklopci, čepovi) i delovi za unutračnju zaštitu (jastuci, predlošci, pregrade id dr.). Proizvodnja i potrošnja ambalaže vrlo brzo rastu, ponegde čak i brže od proizvodnje i potrošnje dobara i roba. Svaka modernizacija maloprodajne trgovačke mreže uzrokuje porast potrošnje ambalaže. Savremena dostignuća na području ambalaže omogućuju pakovanje svih vrsta roba pa čak i onih koje se do sada nisu mogle pakovati. Zbog sve veće kupovne moći i porasta životnog standarda, potrošači trađe robu boljeg kvaliteta upakovanu u kvalitetniju i estetski lepšu i skuplju ambalažu. Ambalaža predstavlja sve proizvode, bez obzira na prirodu materijala od kog su izrađeni, a upotrebljavaju se za držanje, čuvanje, rukovanje, isporuku i predstavljanje robe (od sirovina do gotovih proizvoda) tokom transporta robe od proizvođača do korisnika ili potrošača.
Ambalaža je sredstvo koje prihvata robu i štiti je do upotrebe. Ambalaža štiti robu od mehaničkih, klimatskih, hemijskih i mikrobioloških uticaja, ali isto tako štiti okolinu od mogućeg štetnog uticaja robe.
OBLIKOVANJE KARTONSKE AMBALAŽE "FRUCTUS"
Ambalaža predstavlja neoblikovan ili oblikovan materijal u koji se pakuje predmet ili roba i drži da bi se zaštitila i sigurno transportovala, kao i da bi se njom lakše rukovalo prlikom prometa. Ambalaža "FRUCTUS" se koristi za pakovanje kesica čaja, ona ima zadatak da održi kesice na broju i da spreči njihovo rasipanje.
Sl. 1 Izgled kutije u razvijenom stanju
Sl. 2 Razvijeni oblik kutije
Na slici 2 je prikazana kutija u razvijenom obliku sa dimenzijama.
2.1. PODELA AMBALAŽE
Ambalaža se može podeliti na različite načine s obzirom na odabrano zajedničko svojstvo, a to može biti ambalažni materijal, osnovna namena u prometu roba, trajnost, funkcija, vrednost, fizička svojstva itd.
Ambalaža se deli:
1. prema ambalažnom materijalu
2. prema osnovnoj nameni u prometu robe
3. prema trajnosti
2.1.1. PODELA PREMA AMBALAŽNOM MATERIJALU
Ambalažni materijal je najvažniji element u kreiranju ambalaže o kojem zavisi izbor tehnologije za proizvodnju ambalaže, kvaliteta, izgled, oblik, namena, način upotrebe i cena. Prema materijalu od kojeg je izrađena ambalaža: može biti papirna i kartonska, metalna, staklena, drvena, tekstilna, ambalaža od polimernih materijala i višeslojnih materijala koji se još nazivaju i laminati.
-Od papira i tanjeg kartona izrađuju se savitljive vrećice različitih dimenzija i prostorno neoblikovana ambalaža. Zajedno s drugim materijalima u obliku folija upotrebljavaju se u izradi višeslojne ambalaže. Karton i valovita lepenka služe za izradu kutija i čaša.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta