Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Traumatski perikarditis kaj goveda (makedonski)". Rad ima 13 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Содржина:
Вовед
2. Трауматски perikarciditis кај говедата
2.1.Reticuloperitomitis et perikarciditis traumatica bovis
2.2.Значење за човекот
2.3. Латентност
2.4. Дијагноза, симптоми и клиничка слика
Заклучок
Користена литература
Вовед:
Домашно говедо или едноставно говедо се нарекуваат одгледуваните потомци на дивото говедо (Bos taurus). Одгледувањето започнало најпрво поради месото, а подоцна и поради млекото и нивната сила која се користела за влечење.
Меѓутоа често пати целта за која се одгледува говедото и не е задоволена, од причина што доаѓа до заболување или повреда на одредени делови или орагни па настанува природна или наметната смрт (колење) на животното.
Таков е и случајот кај трауматичниот перикардитис, што во суштина настанува повреда и промена на перикардот, односно срцевото кесе. Во суштина тоа претставува и темата на мојот труд, за која ке се произнесам подетално.
Имено сакам преку овој труд да се заблагодарам на мојот предметен професор, Игор Далоски, за помошта, соработката и разбирањето кои ми ги даде во текот на подготовката на овој труд, како и за примерот како вистински педагог.
2. Трауматски reticuloperikarciditis кај говедата
2.1.Reticuloperitomitis et perikarciditis traumatica bovis
Трауматичниот перикардитис, или retikulopriotonit, често се јавува кај голем број на градите на добитокот, и е од особено значење за функционирањето на животоното понатаму.
Оваа болест е предизвикана од удирање, односно е предизвикана од продорен странски објект, туѓо тело низ ретикулумот, најчесто од шајка, парче жица, игла, итн.
Болеста се нарекува трауматски periretikulit, односно retikuloperitonit, кога процесот е локализиран само во стомачната празнина, или трауматски perikarditis, кога туѓо тело навлезе преку дијафрагмата во срцевата торба (обвивка) и / или срцето, каде што ќе предизвика патолошки промени.
На тој начина најчесто, доаѓа до воспалителни процеси предизвикани од страна на странскиот објект локализиран во стомачната и градната шуплина, мочниот меур или срцетвата обвивка и срцето.
2.2.Значење за човекот
Оваа болест е секогаш критериум на значајни недостатоци, бидејќи не може да се лечи или дури ниту хируршките интервенции не се апсолутно безбедни и ефикасни.
Се намалува употрбната вредност на животното, неговиот продуктивен капацитет (млечноста), а животот може да биди загрозен, доколку животното навремено не се заколи. Меѓутоа, во некои случаи, месото на закланото животно не се се користи во исхраната на луѓето, што провлекува голема загуба. Доколку добитокот што бил наменет за производство на млеко, потомство, итн, треба да се заколи, се доаѓа до значителна загуба поради тоа што нема да се искористи вредноста на грлото, и токму тука е разликата помеѓу цената на животното/грлото и износот кој се остварува односно се реализира со колење на говедото.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta