Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Fiksna telefonija". Rad ima 50 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Diplomski rad
tema: Fiksna telefonija
predmet: Komutacioni sistemi
Sadržaj
Sadržaj...............................................................................................................................1.
Uvod......................................................................................................................2.
1. CDMA tehnologija..................................................................................................3.
1.1. Problem višestrukih refleksija – multipath..................................................................5.
1.2. Osnovni principi i tehnike rešavanja problema multipatha.........................................8.
-1.2.1. Rešenje problema multipatha u vremenskom domenu- Spread Spectrum.......8.
-1.2.2. Rešenje multipath problema u frekvencijskom domenu – OFDM...................9.
1.3. Korišćenje multipatha za povećanje protoka – „MIMO“..........................................11.
1.4. Uporedne karakteristike CDMA i OFDMA..............................................................13.
2. WiMAX tehnologija.............................................................................................14.
2.1. Standardi....................................................................................................................15.
-2.1.1. IEEE 802.16 standard.....................................................................................16.
-2.1.2. Pregled standarda............................................................................................17.
2.2. Tehnologija.................................................................................................................19.
2.3. Opis fizičkog sloja (PHY)..........................................................................................21.
2.4. Sloj za kontrolu pristupa medijumu MAC (Medium Access Control)......................23.
2.5. Podela WiMAX-a......................................................................................................25.
2.6. Osvrt na servise koje nudi mobilni WiMAX.............................................................28.
2.7. Internet preko WiMAX-a...........................................................................................29.
2.8. Praktična implementacija WiMAX-a.........................................................................31.
2.9. WiMAX oprema.........................................................................................................34.
-2.9.1. Korisnički terminali........................................................................................34.
-2.9.2. Bazne stanice...................................................................................................35.
2.10. Prednosti na tržištu...................................................................................................37.
Zaključak.........................................................................................................................40.
Legenda............................................................................................................................41.
Rečnik stranih reči i izraza.............................................................................................42.
Literatura.........................................................................................................................43.
Abstract............................................................................................................................44.
Uvod
Fiksna telefonija je sastavni deo društva jos od Belovog pronalaska telefona.Ranije je ona bila dostupna samo stanovnicima u gradskim sredinama ali,sa razvojem tehnologije stvorili su se uslovi za proširenje fiksne telefonije na ruralne(seoske) sredine.Upravo je to tema ovog rada u kome su predstavljeni načini ostvarivanja mreže fiksne telefonije u ovim sredinama.
U gradskim sredinama se povezivanje korisnika vrši putem „žice“.Međutim,ovakav način povezivanja je tehnički vrlo zahtevan u seoskim sredinama i vrlo neisplativ gledano s ekonomske strane.Zbog toga je iskorišćena tehnologija mobilne telefonije.Signal ne ide žičanim putem,već putem radio talasa dolazi do centrale i potom se distribuira korisnicima(preko žice ili bežičnim putem).Ovaj pristup je doveo do razvoja tehnologija koje su se specijalizovale za distribuciju signala fiksne telefonije u sredinama koje su udaljene od grada.Tehnologije koje će biti obrađene su CDMA i WiMAX,zbog svoje zastupljenosti i tehničkih karakteristika koje predstavljaju,neskromno rečeno,budućnost bežičnog povezivanja.
1. CDMA tehnologija
Potpuno nezavisan razvoj bežičnih sistema,oslanja se na tehniku proširenog spektra (Spread Spectrum – SS). Koristi se Code Division Multiple Access (CDMA) tehnologija koja predstavlja ozbiljan tehnološki napredak u odnosu na GSM.U početku su CDMA sistemi (prevashodno u Americi) bili osnova za mobilnu telefoniju,a daljim unapređenjem počeli su da predstavljaju atraktivno rešenje i za prenos podataka.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta