Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Civilne i vojne operacije EU u BiH". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Univerzitet Sinergija
Banja Luka
Fakultet za bezbjedost i zaštitu
Seminarski rad iz predmeta:
SISTEMA BEZBJEDNOSTI EVROPSKE UNIJE
Tema: „CIVILNE I VOJNE OPERACIJE EU“
Banja Luka, decembar 2011. godina
S A D R Ž A J
UVOD………………………………………………………………….………………….4
1. KRATKI PODSJETNIK NA ESOP-a……………………………………………….5
2.POČETNA ETAPA ESOP-a: 1993-2003…………………………...…………..…….6
3.OPERACIJE ESOP-a……………………………………………………..…………..6
3.1.VOJNE OPERACIJE……………………………………………………………6
3.1.1.Operacija EUFOR Concordia u Bivšoj Jugoslavenskoj Republici Makedoniji (FYROM)………………………… …………………………………………..……..……6
3.1.2.Operacija EUFOR Althea u Bosni i Hercegovini…………………………….7
3.1.3.AFRIKA………………………………………………………………………..7
3.1.3.1.Operacija EUFOR Artemis u Demokratskoj Republici Kongo………….….7
3.1.3.2.Operacija EUFOR DR Congo kao potpora MONUC-u za vrijeme izbornog razdoblja u Demokratskoj Republici Kongo…………………………………….…..8
3.1.3.3.Operacija EUFOR Čad/SAR…………………………………………..……….8
3.1.4.BORBA PROTIV PIRATSTVA U VODAMA SOMALIJE…………….…….9
3.1.4.1.Koordinirana akcija EU NAVCO………………………………………………9
3.1.4.2.Pomorska operacija Atalanta……………………………………….…………10
3.2.CIVILNE OPERACIJE…………………………………………………..…….10
3.2.1.BALKAN………………………………………………………..…………….10
3.2.1.1.Policijska misija Evropske unije u Bosni i Hercegovini (EUPM) ……….10
3.2.1.2.(Državne agencija za istrage i zaštitu, tj SIPA, Državne granične službe, tj SBS)…………………………………………………………………………………………...…….10
3.2.1.3.Policijska misija Evropske unije u Bivšoj Jugoslovenskoj Republici Makedoniji (Eupol Proksima) …………………………………………………………………..11
3.2.1.4.Posmatračka misija Evropske unije na zapadnom Balkanu (EUMM) .….11
3.2.1.5.Misija EULEKS na Kosovu………………………………………………..…..11
3.2.2.KAVKAZ……………………………………………………………..………..12
3.2.2.1.Misija Europske unije na području vladavine prava u Gruziji (EUJUST Themis)………………………………………………………………………………..……………12
3.2.2.2.Promatračka misija Europske unije u Gruziji (EUMM)……………..…….13
3.2.3.AFRIKA…………………………………………………………..…………..13
3.2.3.1.Policijska misija Europske unije u Demokratskoj Republici Kongo (EUPOL Kinshasa)…………………………………………………………………………..…..13
3.2.3.2.Policijska misija Europske unije u Demokratskoj Republici Kongo (EUPOL DRC)…………………………………………………………………………………….13
3.2.4.BLISKI I SREDNJI ISTOK……………………………………………..…..14
3.2.4.1.Policijska misija Evropske unije u Demokratskoj Republici Kongo (Eupol DRC)……………………………………………………………………………………………..…14
3.2.5.BLISKI I SREDNJI ISTOK…………………………………………….……14
3.2.5.1.Misija vladavine prava Evropske unije za Irak (EUJUST Lek) ……….…15
3.2.5.2.Evropski koordinacioni centar za podršku palestinskoj policiji (EU Copps) i policijska misija Evropske unije na palestinskim teritorijama (Eupol Copps) …………15
ZAKLJUČAK………………………………………………………………………..…18
LITERATURA………………………………………………………………………….20
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta