Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Eksplozivna snaga". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD
Termin ANTROPOMOTORIKA potiče od grčke reči ANTROPOS (čovek) i latinske reči MOTOR-MOTORIUS (pokret, kretanje), što u najširem smislu znači izučavanje ljudskog kretanja i pokreta u svoj njegovoj kompleksnosti.
Ovo je nauka koja se prvenstveno bavi izučavanjem veoma složenih motoričkih funkcija čoveka i njegovih funkcionalnih sposobnosti, pri čemu se posebno vodi računa o povezanosti ovog prostora sa svim drugim antropološkim dimenzijama. Baš zbog toga antropomotorika u sebi objedinjuje brojna znanja iz fizike, mehanike, biomehanike, biologije, anatomije i drugih nauka, pri čemu koristi najsavremenija naučna dostignuća i odgovarajuće instrumente.
Kretanje čoveka je, pre svega, njegova biološka potreba, uslov njegovog opstanka kao živog bića i ljudske vrste uopšte, ali je isto tako i kulturološka potreba.
ANTROPOMOTORIČKE SPOSOBNOSTI
Pojam antropomotoričke sposobnosti, objedinjuje one delove motorike čoveka, koje se ispoljavaju u jednakim parametrima pokreta i mere na isti način i koje imaju odgovarajuće fiziološke i biohemijske mehanizme i zahtevaju slična tehnička svojstva.
Na osnovu mnogobrojnih dosadašnjih istraživanja latentnog prostora motorike, izdvojene su bazične motoričke sposobnosti.
Na osnovu akcionog kriterijuma definisana je:
snaga,
brzina,
izdržljivost,
koordinacija,
gipkost,
ravnoteža
preciznost.
ŠTA JE SNAGA?
SNAGA se definiše kao čovekova sposobnost da pomoću mišićnog naprezanja savlada spoljašnji otpor, ili da mu se suprostavi. Pošto se zna da mišići snagu mogu da ispolje u mirovanju i u kretanju, snaga se može razvrstati na osnovne vidove njenog ispoljavanja, a to su sama snaga i kombinovana snaga.
Juseliani (1957) je definisao eksplozivnu snagu kao sposobnost čoveka da ispolji veliku snagu u što kraćem vremenskom intervalu.
Pojam snage koristi se kao jedna od kvalitativnih karakteristika slobodnih pokreta čoveka koji rešavaju konkretan motorički zadatak.
CILJ I PREDMET RADA
Cilj rada jeste da se jasno definiše pojam snage, a zatim da se objasni sam pojam eksplozivne snage, kao i svih elemenata eksplozivne snage i metode kojima se podspešuju razvijanja ovih dimenzija snage.
PRETHODNA ISTRAŽIVANJA I ISKUSTVA
Primer treninga eksplozivne snage
Eksplozivnost se može postići treniranjem sledećih vežbi:
1 – trčanje , visoko podižući kolena, 10s max brzinom, pauza 30s- raditi vežbe opuštanja odgovarajućih mišićnih grupa
2 – sunožnim odrazom skokovi u mestu (kolena ka grudima), 6 skokova, pauza 30s
3 – sprint 20m (5×20 m, start iz ležećeg, sedećeg, klečećeg, čučećeg i stojećeg početnog položaja), povratak na start korakom, pauza 1min
4 – poskoci na jednoj nozi (podizati kolena što više ka grudima), 15m na levoj nozi, u povratku 15m na desnoj nozi, pauza 30s
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta