Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Verske sekte kao destruktivna društvena pojava". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SEMINARSKI RAD Predmet: SOCIOLOGIJA
VERSKE SEKTE KAO DESTRUKTIVNA DRUŠTVENA POJAVA
UVOD
Pored opasnosti od oružane agresije, terorizma, organizovanog kriminala i korupcije, a odmah posle narkomanije, koja se u tekstu strategije tretira kao “sve izraženiji društveni problem”, kao značajan bezbednosni rizik pominje se “destruktivno delovanje pojedinih verskih sekti i kultova na porodicu i društvo”. U današnje vreme život se vodi prilično užurbano. Ljudi su usredsređeni na karijeru, posao i na kraju dana nemaju previše vremena za svoju porodicu, sebe i svoje potrebe. Stoga i ne čudi pojava organizovanih grupa istomišljenika koji nude rasterećenje, olakšanje, duhovno ispunjenje i ozdravljenje. Svojim obećanjima zavele su veliki broj ljudi kojima je život bio stresan ili razočaravajuć. Ta pojava verskih grupa koje sebi daju različita imena i pripisuju ra-zličite epitete se poslednjih godina sve više širi i sve više uzima danak u psihičkom zdravlju sve većeg broja žitelja Srbije i time razorno deluje i na njihove porodice. Nisu sve te verske grupe, sekte po definiciji. Negde je to guru pokret, negde psiho-kult, negde zaista sekta. Delovanje verskih sekti vodi ka razbaštinjenju, a time i dehomogenizaciji i uopšte destabilizaciji srpskog naroda. Sličan problem snašao je i druge evropske države Nemačku, Grčku, Francusku ali i SAD i Japan. Ovaj rad treba da ukaže na mnoge zloupotrebe verskih prava i sloboda koje naš Ustav nudi i garantuje. Naime, prosečno obrazovan čovek u nas zabrinjavajuće malo je upućen u religiju. To ga čini prilično podložnim da prihvati, možda imajući najbolje namere, sektaško učenje i da utočište za svoje duhovne potrebe nezazorno pronađe u nekoj od sekti, koje to obilato koriste. Zato je, nesumnjivo, dugoročno i trajno rešenje ovog problema edukacija sta-novništva. Posebno je potrebno rasvetliti aktivnosti i delovanje vođa verskih sekti, kao i njihove prikrivene ciljeve. Destruktivno delovanje pojedinih verskih sekti i kultova na porodicu i društvo postaje sve izraženiji problem i dobija karakter sve značajnijeg bezbednosnog rizika.
1. POJAM SEKTE
2. UZROCI NASTANKA SEKTI
3. PODELA SEKTI
Sekti je danas mnogo. Računa se da ih ima preko dve hiljade u celom svetu, različitih su obeležja, kako dogmatskih tako i geografskih. Postoji više principa po kojima možemo izvršiti podelu sekti. Ovde je kao kriterijum podele uzeto učenje, to jest zvanična religija, od koje su se sekte odvojile. Tako imamo: 1. Pseudohrišćanske sekte one koje su se odvojile od zvaničnog učenja hrišćanske crkve. 2. Pseudohinduističke i dalekoistočne sekte osnova i matica su, dakako, hinduizam i budizam sa svojim doktrinama i tehnikama, ali obrađeni na Zapadu, pa izvezeni nama. 3. Sinkretističke sekte mešavine raznih zvaničnih religijskih i jeretičkih pravaca, kao i okultizma i magije. Mnoge od njih u sebi sadrže i elemente satanizma, ali smo ih svrstali u grupu i na mesto gde one smatraju da pripadaju, pošto uopšte ne prihvataju da su delom i satanističke. 4. Satanističke sekte one koje otvoreno propovedaju satanizam, tj. da je đavo (Satana) bog i da mu se treba klanjati i žrtve prinositi.
3.1 PSEUDOHRIŠĆANSKE SEKTE
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta