Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Ispituvаnjе nа prоizvоdnitе prаvci kај živinаtа (makedonski)". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Земјоделски факултет - Штип
Семинарска работа по предметот
Основи на сточарско производство
Тема:
Испитување на производните правци кај живината
Содржина:
Вовед.......................................................................................................................3
Производни правци во живинарството............................................................4
Раси на кокошки.....................................................................................................4
Раси за производство на јајца............................................................................4
Тешки меснати раси..............................................................................................5
Комбинирани раси.................................................................................................5
Домашна кокошка...................................................................................................6
Економски значајни производи од живината...................................................9
Заклучок..................................................................................................................11
Користена литература..........................................................................................12
Вовед
Во живинарството се одгледува живината претежно за производство на: јајца, месо и комбинирани за јајца и месо, за украс, и за борба (раси борци). Од расите живина се одгледуваат: кокошките, мисирките, патките, гуските, гулабите, бисерките, препелиците
Од сите видови живина човекот најмногу внимание посветил на одгледување на
кокошките. Затоа овој вид живина е најраспространет во светот и има најголем број раси. При создавањето на тие многубројни раси одгледувачите не го земале секогаш и исклучиво во прв план стопанскиот интерес. За тоа сведочат разните џуџести и украсни раси кокошки кои се многу интересни и пријатни за око, но немаат некое големо стопанско значење. Ист е случајот и со таканаречените борци, расите кој се одгледуваат исклучиво заради борба на петлите, омилена забава на населението во некој краеви на светот.
Производни правци во живинарството
Во живинарството се одгледува живината претежно за производство на: јајца, месо и комбинирани за јајца и месо, за украс, и за борба (раси борци). Од расите живина се одгледуваат: кокошките, мисирките, патките, гуските, гулабите, бисерките, препелиците.
Раси на кокошки
Од сите видови живина човекот најмногу внимание посветил на одгледување на
кокошките. Затоа овој вид живина е најраспространет во светот и има најголем број раси. При создавањето на тие многубројни раси одгледувачите не го земале секогаш и исклучиво во прв план стопанскиот интерес. За тоа сведочат разните џуџести и украсни раси кокошки кои се многу интересни и пријатни за око, но немаат некое големо стопанско значење. Ист е случајот и со таканаречените борци, расите кој се одгледуваат исклучиво заради борба на петлите, омилена забава на населението во некој краеви на светот.
Раси за производство на јајца
Овие раси се одликуваат со ситно тело и голема несивост.
Несат по 200- 300, па и повеке јајца годишно. Просечната тежина на јајцето изнесува околу 60 грама. Раностасни се и пренесуваат веќе на возраст 4- 6 месеци. Одлични несилки се. Кокошките се митарат кратковремено и доцна наесен, а за тоа време не го прекинуваат несењето. Живи се неуморни во собирање на храната која добро ја искористуваат. Раностасни се и почнат да несат на возраст 4-6 месеца. Живи се неуморни во собирање на храна. Месото (со искулучок на младите грла во пораст) не им е со најдобар квалитет. Од овие раси
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta