Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Jednjak". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UVOD
Jednjak ( lat: oesophagus ) je dio digestivnog trakta koji se nalazi između ždrijela i ž eluca. To je muskulomukozni tubus bez seroznog omotača dug oko 25 cm, koji počinje u vratu na visini VI cervikalnog pršljena, a završava se u trbuhu u nivou XII torakalnog pršljena. Jednjak ima cervikalni, torakalni i abdominalni dio, sastoji se od 2 sfinktera, gornji ( m. cricopharyngeus ), donji i tijela jednjaka.
Muskulatura jednjaka je sastavljena iz dva sloja: spoljni deblji, longitudinalni i unutrašnji cirkularni sloj koji je tanji.
Glavna funkcija jednjaka je da sprovede progutanu hranu i tečnost od ždrijela do želuca. U normalnim uslovima u miru ( bez akta gutanja ) i gornji i donji sfinkteri su zatvoreni a u lumenu tijela jednjaka nema stranog sadržaja.
Glavni simptomi koji su karakteristični za ezofagealna oboljenja su:
a) otežano gutanje – disfagija,
b) regurgitacija,
c) bol,
d) sijaloreja,
e) gubitak tjelesne težine,
f) povezanost gutanja i kašlja.
Opširnije i detaljnije o oboljenjima jednjaka sa hirurške strane biće opisano u nekoliko sledećih stranica.
1. ANATOMIJA I FIZIOLOGIJA JEDNJAKA
Jednjak je muskulomukozni tubus be z seroznog omotača koji se nalazi između ždrijela i želuca. Dužine je 25cm i ima 3 dijela: cervikalni, torakalni abdomialni. Na jednjaku se razlikuju i 2 sfinktera, kao i 3 konstrikcije: cerviklna, aortalna i dijafragmalna.
Zid jednjaka je sastavljen od:
- mukoze ( pločasto-slojeviti epitel ),
- submikoze, i
- musculature, - unutrašnji, cirkularni ( tanji ) sloj,
- spoljašnji, longitudinalni ( deblji ) sloj.
Arterija cervikalnog dijela jednjaka je a. thyroidea inferior , torakalni dio ima grane a. bronchialis, dok abdominalni dio ima aorte preko a. gastrica sinistra ili a.phrenica inferior.
Vene jednjaka su: - u cervikalnom dijelu v. thyroidea inferior i v. brachiocephalica,
- u torakalnom dijelu v. azygos i v. hemiazygos,
- u abdominalnom dijelu v. coronaria venticuli v Portae.
Inervaciju jednjaka čine parasimpatikus i simpatikus, kao i autonomni nervni sistem.
Anatomija jednjaka je prikazana na sl. br. 1.
Sl. br. 1. Anatomija jednjaka
Glavna funkcija jednjaka je da sprovede progutanu hranu i tečnost od ždrijela do želuca.
Uloga sfinktera je: - gornji sfinkter sprečava prolaz vazduha pri svakom udisaju iz ždrijela u jednjak i refluks sadržaja iz jednjaka u ždrijelo,
- donji sfinkter sprečava refluks sadržaja želuca u jednjak.
Akt gutanja se odvija voljnom i nevoljnom mišićnom funkcijom.
Centar refleksa gutanja se nalazi u meduli oblongati. Refleks može biti poremećen pričanjem ili smijanjem u toku jela, kada hrana ide u larinks.
Ezofagogastrični prelaz predstavlja terminalni jednjak, 2 do 3 cm iznad ezofagealnog hijatusa I završava se na kardiji. Ima ulogu:
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta