Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Osnovni pojmovi statistike,njene karakteristike i faze statističkog istraživanja". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.VISOKA ŠKOLA ZA POSLOVNU EKONOMIJU I PREDUZETNIŠTVO
BEOGRAD
SEMINARSKI RAD
Predmet: EKONOMSKA STATISTIKA
OSNOVNI POJMOVI STATISTIKE, NJENE KARAKTERISTIKE I FAZE STATISTIČKOG ISTRAŽIVANJA
S A D R Ž A J
UVOD ....................................................................................................................3
Osnovni pojmovi i istorijski razvoj statistike .................................................4
Statističke karakteristike..................................................................................4
Statistička masa i statistička jedinica ..............................................................6
Statistička obeležja posmatranja .....................................................................8
Faze statističkog istraživanja...........................................................................9
Statističko posmatranje .................................................................................10
Sredjivanje i grupisanje podataka .................................................................11
Statističke serije – nizovi...............................................................................12
ZAKLJUČAK .....................................................................................................14
LITERATURA ....................................................................................................15
U V O D
Reč statistika nastala je od italijanske reči “stato” što označava državu, latinske reči status što znači stanje. Danas je ona višeznačnog karaktera kako u pojmovnom, tako i u sadržinskom smislu.
Pod pojmom statistika danas se podrazumeva:
Smatra se da je načelno posmatranje reči statistika, istovremeno, sadržinski i najuže. Ono obuhvata samo prikupljanje, sredjivanje, i prezentaciju podataka. Tako se danas pod pojmom statistika zarada, statistika pojedinih delatnosti privrede, društvenih delatnosti i organizacija i slično podrazumeva svaka aktivnost na prikupljanju, sredjivanju i prezentaciji podataka iz ovih oblasti
Daleko šire značenje ove reči, sadržinski, obuhvata statističku teoriju i metodologiju i tehniku, kojima se istražuju tendencije, medjusobni uticaji, zakonitosti, vrše procene i ocene rizika, donose zaključci itd.
Najzad, pod ovim pojmom podrazumeva se i raspravlja o statistici kao naučnoj i nastavnoj disciplini.
Isto tako, u naučnoj terminologiji rasprostranjen je pojam opste ili teorijske statistike, te čitav niz primenjenih statističkih disciplina, medju kojima je najznačajnija ekonomska statistika.
Ekonomska statistika ispituje ekonomske pojave ( odgovarajucim metodama), brojčano izražava njihovo kretanje i medjusobne odnose, otkriva zakonitosti njihovog kretanja i time doprinosi rešavanju ispoljenih problema.
Smatra se da je najvažniji deo ekonomske statistike istraživanje pojava i manifestacija u oblasti proizvodnje u najširem smislu te reci.
Ekonomska statistika tangira ova pitanja od nivoa preduzeća i njegovih delova, preko drustveno- teritorijalnih jedinica, do nivoa privrede zemlje.
OSNOVNI POJMOVI I ISTORIJSKI RAZVOJ STATISTIKE
Početak statističkog istraživanja datira nekoliko vekova pre naše ere. Osnovni zadatak statistike je bio prikupljanje podataka o brojnom stanju stanovnika, broju vojnika, broju poreskih obveznika, popisu imovine i drugih vrednosti jer je to najviše interesovalo vladare toga vremena da bi znali kolika je njihova finansijska i vojna moć. Statističko prebrojavanje stanovništva najpre se pojavilo u Kini, negde oko 4.000 godina pre nove ere, zatim u Egiptu i u rimskoj imperiji. Prvi put kao naučna disciplina statistika se pojavila u Engleskoj i Nemačkoj početkom XIX veka, kada su vršeni popisi stanovništva, poljoprivrednih domaćinstava i stoke, a sa razvojem industrije i popis industrije. Razvojem teorije verovatnoće razvija se i statističke teorije i metodologije, a najveći napredak statistika je napravila pojavom elektronskih računara kojima se apsorbuju, obradjuju i plasiraju informacije i podaci velikom brzinom. Na osnovu ovog predhodnog iznešenog, statistika predstavlja naučnu discipliku koja prikuplja, vrši obradu i analizira podatke o masovnim pojavama. koje se odlikuju nizom zajedničkih, ali varirajućih karakteristika.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta