Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Logistički informacioni sistemi". Rad ima 25 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
1. UVOD 2
2. LOGISTIČKI INFORMACIONI SISTEMI 3
2.1. Osnovne potrebe za informacijama 4
2.2. Opis informacionog sistema 4
2.3. Piramida informacionog sistema 7
2.4. Cilj projektovanja Informacionog Sistema (IS) 10
2.5. Projektovanje informacionog sistema 11
2.6. Baze podataka 16
3. INFORMACIONI SISTEM INTEGRISANE LOGISTIKE 18
3.1. Informacioni sistem integrisane logistike (ISIL) 18
3.2. Definisanje informacionog sistema IL (ISIL) 20
3.3. E-trgovina 25
4. ZAKLJUČAK 28
LITERATURA 29
1. UVOD
Informacioni sistem u tehničkom pogledu može se definisati kao skup međusobno povezanih komponenti koje skupljaju, procesiraju, bilježe i distribuiraju podatke kako bi pomogle donošenje odluka, koordinaciju i kontrolu u organizaciji.
Informacioni sistemi služe i kao pomoć menadžerima i radnicima za analizu raznih problema, kao i veoma korisna pomoć kod izrađenovih proizvoda. Takođe informacioni sistem sadrži neophodne informacije o ljudima, mjestima i stvarima unutar organizacije ili spoljnjeg okruženja.
Svaki informacioni sistem ima tri aktivnosti koje su neophodne da korisnik informacionog sistema donosi odluke, da kontroliše operacije, analizira probleme, i da kreira nove proizvode ili dadaje usluge.
2. LOGISTIČKI INFORMACIONI SISTEMI
Sistem obrade porudžbine pokreće mnoge logističke aktivnosti, kao što su:
Odredjivanje načina transporta,
Utvrdjivanje zaliha i priprema lista za komisioniranje i pakovanje,
Komisioniranje i pakovanje u skladištu,
Ažuriranje baze podataka o zalihama,
Automatsko štampanje otpremnih lista,
Priprema dokumenata za otpremu (tovarni list), i
Otprema proizvoda kupcu.
Ostale primene kompjuterske obrade porudžbina obuhvataju održavanje nivoa zaliha i pripreme izveštaja o proizvodnji, finasijskih izveštaja i specijalnih menadžment izveštaja. Obrada porudžbine zahteva informacione tokove od jednog odeljenja do drugog kao i pristupanje nekim bazama podataka kao što su finansijsko stanje kupca, raspoloživost zaliha i termini (raspored) za transport. Informacioni sistem može biti potpuno automatizovan ili manuelni. Najveći broj informacionih sistema je negde izmedju ovih krajnosti.
Zavisno od usavršenosti sistema obrade porudžbina i sistema upravljanja informacijama (MIS - Management Information System) u organizaciji, kvalitet i brzina protoka informacije će varirati i uticati na sposobnost proizvodjača da obezbedi brz i pouzdan vremenski ciklus naručivanja za dostizanje konsolidacije transporta i najniže moguće nivoe zaliha.
Kada je informacija dobijena na vreme i kada je tačna, to ima svoju vrednost. Kašnjenje informacija produžava ciklus porudžbine. Automatizacija i integracija procesa naručivanja donosi vremenske uštede i smanjuje verovatnoću kašnjenja informacija. Automatizacija pomaže menadžerima da integrišu logistički sistem i omogućava im da smanje troškove kroz smanjenje nivoa zaliha i prevoza. Komunikaciona mreža je ključni faktor u postizanju najmanjih logističkih troškova.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta