Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Elektronsko bankarstvo". Rad ima 30 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SADRŽAJ
1. UVOD 2
2. POJAM, RAZVOJ I PREDNOSTI ELEKTRONSKOG BANKARSTVA 3
2.1. Razvoj elektronskog bankarstva 5
2.2. Prednosti elektronskog bankarstva 7
3. VRSTE USLUGA ELEKTRONSKOG BANKARSTVA 9
3.1. E-bankarstvo na malo 9
3.2. Korporativno elektronsko bankarstvo 11
3.3. Međubankarsko elektronsko poslovanje 12
4. ELEKTRONSKI NAČIN OBAVLJANJA PLATNOG PROMETA 14
4.1. Elektronski platni promet 14
4.2. Osnovne karakteristike elektronskog platnog prometa 15
4.3. SWIFT 17
5. ON-LINE I INTERNET BANKARSTVO 19
5.1. On-line bankarstvo 19
5.2. Internet bankarstvo 20
6. SISTEMI ELEKTRONSKIH PLAĆANJA 23
6.1. On-line i of-line sistemi plaćanja 23
6.1.1. On-line sistemi plaćanja 23
6.1.2. Of-line sistemi plaćanja 25
6.2. Plaćanje preko e-banking sistema 26
6.3. Mikro i mobilna plaćanja 27
6.4. Bezgotovinsko plaćanje 28
7. ZAKLJUČAK 29
LITERATURA 30
1. UVOD
Globalno bankarstvo uvodi iz godine u godinu sve više inovacija u svoj rad. Banke daju podsticaja da se razvijaju nove i atraktivnije metode poslovanja jer koriste nove tehnologije. Razvitkom informacione tehnologije sve se više u poslovanju banaka javlja situacija da se podaci o poslovnim trasakcijama nalaze u okviru kompjuterskog sistema (baze podataka), odnosno na magnetnim medijima, dok se poslovanje na papiru (dokumenti) pojavljuju samo kao nus pordukt. Za takav način poslovanja počeo se u praksi koristiti pojam elektronsko bankarstvo. Elektronsko bankarstvo, kao specifičan deo elektronskog poslovanja, ima mnoge prednosti u odnosu na klasično poslovanje kao što su: smanjenje troškova transakcija, brži obrt sredstava, siguran i bezbedan platni promet, ušteda vremena, mogućnost obavljanja transakcija sa radnog mesta i stalni uvid u stanje na racunu i promet.
Gotovina se ne može koristiti u elektronskoj trgovini jer ne postoji direktni kontakt, licem u lice između prodavaca i kupaca. Plaćanje online proizvoda ili usluga putem pošte je takođe vrlo nepouzdano za potencijalne online kupce, a pogotovu ako se radi o međunarodnim kupovnim transakcijama. Ako se plaćanje obavlja uz korišćenje kreditne kartice i telefona ili faksa, prodavcu je potrebno dosta vremena da obradi podatke sa kreditne kartice, a mnoge online kompanije i ne prihvataju plaćanje kreditnim karticama. Osim toga, mnogi online korisnici ne poseduju kreditne kartice. Trenutno na Internetu postoji nekoliko sistema elektronskog plaćanja zasnovanih na digitalnim novčanicama (digitalni novac). Najpoznatiji on-line sistemi su E-Cash firme DigiCash; i NetCash. Najpoznatiji of-line sistemi su Mondex i VisaCash.
Dva su ključna razloga zbog kojih su banke zalnteresovane za elektronsko bankarstvo: klijenti, koji će najverovatnije koristiti elektronsko bankarstvo, predstavljaju veoma zanimljiv segment tržista, kako sa demografskog tako i sa ekonomskog stanovišta: korisnici Interneta su uglavnom mlađi ljudi sa većim stepenom obrazovanja i većim prihodima od prosečnog klijenta; Internet predstavlja vrlo efikasan i jeftin distribucioni kanal. Usluge koje se pojavljuju u e-bankarstvu mogu se svrstati u tri oblika: e-bankarstvo na malo (usluge banaka stanovništvu i manjim poslovnim komitentima u kupoprodajnim odnosima); korporativno e-bankarstvo (usluge krupnijim poslovnim komitentima); međubankarsko e- poslovanje ( preko klirinških kuća - za veće vrednosti transakcija, ili swiching centara - za manje vrednosti ).
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta