Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Metode propisivanja praškova". Rad ima 14 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.SEMINARSKI RAD
PREDMET:
Farmaceutska tehnologija
ТЕMA:
Metode propisivanja praškova

SADRŽAJ:
Strana Uvod 3 Podela praškova 3 Izrada 3 Nepodeljeni praškovi 4 Podeljeni praškovi 4 Metode propisivanja praškova 5 Formula magistralis 7 Generička formula 8 Formula za gotov lek 8 Primeri recepta 10 Literatura 14 UVOD
Pulveres – praškovi - su preparati čvrstih lekovitih supstanci, droga ili preparata droga, jednolične i propisane usitnjenosti; izrađuju se sa ili bez dodatka pomoćnih materija.
Podela praškova
Podela prema stepenu usitnjenost:
grubi prašak - grossus - 750 μm,
sitan prašak - subtilis - 300 μm,
veoma sitan prašak - subtilissimus - 150 μm.
Prema sastavu praškovi se dele na:
jednostavne praškove – pulveres simplices (sastoje se samo od jedne supstance),
sastavljene – pulveres mixti, pulveres compositi (predstavljaju mešavinu dve ili više lekovitih supstanci, droga ili preparata droga odnosno njihovih smesa).
Prema načinu propisivanja jednostavni i sastavljeni praškovi mogu biti:
nepodeljeni – pulveres non divisi,
podeljeni – dosipulveres, pulveres divisi.
Prema načinu upotrebe razlikuju se:
praškovi za spoljašnju upotrebu – pulveres pro usu externo,
praškovi za unutrašnju upotrebu – pulveres pro usu interno.
Izrada
Praškovi se dobijaju usitnjavanjem ili mlevenjem čvrstih materija (lekovitih supstanci i droga), te sijanjem kroz propisana sita.
Jednostavni se prašak, koji se sastoji samo iz jedne supstance direktno meri i izdaje u papirnatoj kesici koje su propisno signirane.
Sastavljeni praškovi iz više lekovitih supstanci i pomoćnih materija izrađuju se tako, da se važu najpre najmanje propisane količine lekova a zatim redom sve veće, ako ne postoje opravdani razlozi za odstupanje od tog pravila (npr. voluminozni praškovi dodaju se na kraju).
Kad se praškovima moraju dodati tečne ili materije polučvrste konzistencije, onda takve dodatke treba najpre dobro rastrljati s malom količinom jednog od propisanih praškova, koji je za tu svrhu najprikladniji.
Kad se postigne homogena mešavina, doda se u nekoliko obroka preostali prašak.
Nepodeljeni praškovi – pulveres non divisi
Jednostavni i sastavljeni praškovi propisani kao nepodeljeni primenjuju se uglavnom za vanjsku upotrebu (externo) i to kao praškovi za posipanje kože, sluznica i rana (Conspergentia), zatim za insuflaciju u različite otvore ili za pripremu različitih rastvora za obloge ili ispiranja. Prema potrebi izrađuju se i sterilizovani praškovi za posipanje.
Osnove posipa:
Talk - magnezij silikat - dobra sposobnost upijanja ulja ali vode nedovoljna, dobro prianja,
Kaolin - aluminij silikati - dobar adsorbens – sterilizacija,
Cink oksid - dobar adsorbens, ne prianja,
Silicij dioksid, magnezij oksid - dobri adsorbensi, dobro prianjaju,
Skrob - dobro prianjaju, dobri adsorbensi skloni kvarenju,
Al-, Mg-, Zn-sterarati - nisu adsorbensi, dobro prianjaju.
Za unutrašnju upotrebu (interno) primenjuju se nepodeljeni praškovi uglavnom, ako ne sadrže lekove jakog ili vrlo jakog efekta, jer je doziranje praktičnim merama (kašičica, vrh noža) prepušteno samom bolesniku.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta