Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Bezbednost u vazdušnom saobraćaju". Rad ima 12 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


SADRŽAJ
UVOD..................................................................................................3
Razvoj vazdušnog saobraćaja kroz istoriju sa nesrećnim
slučajevima………………………………………………………………4
Navigacioni sistem i instrumenti letenja........................................5
Dezinformacija i nedostatak informacija........................................6
Munje……………………………………………………………………....7
Снег и лед.........................................................................................8
Квар мотора.....................................................................................8
Odugovlačenje................................................................................10
Ptica štraj.............................…………………………………………..11
Štete zemlje.....................................................................................12
Vulkanski pepeo.............................................................................13
Avijacija rizik od bekstva kroz oblake pepela nizvodno..………14
Ljudski faktor..................................................................................15
Kontrolisani let na teren................................................................16
TERORIZAM....................................................................................17
Dizajn aerodroma...........................................................................18
Zaključak
UVOD
Vazdušne bezbednosti je termin koji obuhvata teoriju, istragu i kategorizacija leta
neuspeha , kao i sprečavanje takvih kvarova kroz regulisanje, obrazovanje i obuku.
Takođe se mogu primeniti u kontekstu kampanje koje informišu javnost u vezi
bezbednosti vazdušnog putovanja.
Vazdušni saobraćaj ili vazdušni promet je proces premeštanja, odnosno prevoza
osoba i/ili stvari vazdušnom plovidbom, kao i bilo koja druga upotreba ili delovanje
u vazdušnom prostoru.
Osnovna podela vazdušnog prometa je ona na civilni i vojni. Vojni vazdušni promet
je saobraćaj u kojem sudeluju vojni avioni, a koji isključivo služe u vojne svrhe.
Civilni vazdušni promet je sav vazdušni saobraćaj osim vojnoga prometa i delimo ga
na:
· Javni vazdušni saobraćaj u koji spada linijski i povremeni prevoz osoba ili
stvari.
Linijskim vazdušni saobraćaj uključuje redovni komercijalni prevoz osoba i/ili stvari,
koji je dostupan svima pod jednakim uslovima, a obavlja se unapred utvrđenim
linijama, prema unapred utvrđenom redu letenja i po obavljenim cenama i opštim
uslovima prevoza.
Povremeni vazdušni saobraćaj uključuje komercijalni prevoz osoba i/ili stvari koji
nije linijski, a koji se obavlja uz posebno ugovorene uslove (čarter prevoz
(pojedinačni ili serijski)), taksi-prevoz, panoramski letovi i sl.
· Domaći vazdušni saobraćaj je promet koji se obavlja u vazdušnom prostoru
neke države.
· Međunarodni vazdušni promet je promet koji se obavlja u vazdušnom
prostoru iznad teritorija dveju ili više država.
· Poseban vazdušni saobraćaj u koji spada vazdušni saobraćaj koji nije
uključen u javni vazdušni saobraćaj.
Razvoj vazdušnog saobraćaja kroz istoriju sa nesrećnim slučajevima
Tokom 1920-ih, prvi zakoni su usvojeni u SAD za regulisanje civilnog
vazduhoplovstva , koja je zahtevala pilota i aviona da se ispita i licencu za nesreće da
bude propisno istražena, kao i za uspostavljanje pravila bezbednosti i navigaciju, pod
vazduhoplovnom ogranka Ministarstva trgovine .
Uprkos tome, u 1926 i 1927 bilo je ukupno 24 fatalnih komercijalnih avio nesreće, još
16 u 1928, i 51 na 1929 (ubistvo 61 ljudi), koji je i dalje najgori godine na rekord na
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta