Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Arhitektura i organizacija radiokomukacionog sistema Milos". Rad ima 63 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET
DIPLOMSKI RAD
Lazar Pančić
Niš 2005
UNIVERZITET U NIŠU ELEKTRONSKI FAKULTET KATEDRA ZA ELEKTRONIKU
DIPLOMSKI RAD
Arhitektura i organizacija radiokomunikacionog sistema “Miloš”
Zadatak: Dati opis osnovnih kola radio sistema “Miloš”, organizacije rada i razmotriti mogućnost realizacije novog savremenog sistema za prikupljanje meteoroloških podataka
Komisija za odbranu: 1. ___________________________
(predsednik komisije)
(datum prijave)
2. ___________________________
(član 1)
_____________________
(datum predaje)
3. ___________________________
(član 2)
_____________________
(datum odbrane)
Niš 2005.
Sadržaj
Uvod
Pod prenosom mernih podataka se podrazumeva prenos podataka dobijenih sa udaljenih senzora do ulaza sistema za akviziciju koji ove podatke prihvata i prosleđuje do centralnog dela sistema koji dalje postupa po zadatom programu. U zavisnosti od pririode sistema koji barata podacima, govorimo o mernim sistemima, sistemima automatskog upravljanja, sigurnosnim sistemima itd. Podaci se mogu pribavljati sa udaljenih senzora na proizvoljan način, ali je čest slučaj da je prenos mernih podataka bar u jednom svom delu realizovan kao radio-prenos. Nekoliko je razloga za to. Pre svega, radio-prenos predstavlja najjednostavnije rešenje kada je potrebno preneti podatke sa merne stanice koja je od centralne udaljena preko 10km. Anternativni pristup jeste zakupljivanje postojećih žičanih telekomunikacionih vodova, što je gotovo uvek ekonomski manje povoljno rešenje. Osim toga, postoji i potreba pribavaljanja kontrolnih i mernih podataka sa mobilnih stanica (uređaja), kada radio-prenos predstavlja jedino realno moguće rešenje. Najzad, u svetu savremenih računara postoji težnja da se periferijski uređaji koji čine jedan lokalni računarski sistem povezuju ca centralnim računarom putem naročitih radio-interfejsa, tako da se na malom području formira tzv. bežična LAN mreža (Local Area Network - lokalna mreža) koja zamenjuje brojne kablove za povezivanje periferijskih uređaja. Ova tehnologija danas postaje vrlo široko prihvaćena, a ovakvi radio-interfejsi su vrlo pogodni i za prenos mernih podataka na malim udaljenostima, u onim sistemima u kojima postoji jako veliki broj prostorno razuđenih senzora, tako da je ekonomski isplativije da se izbegne postavljanje velikog broja vodova, već se podaci prenose do manjeg broja lokalnih sabirnih stanica, a zatim se od njih do ulaza centralnog dela sistema vode na proizvoljan način. U prvom poglavlju ovog rada će biti opisan eksperimentalni automatski meteorološki sistem “Miloš 200”, koji koristi tehnologiju iz osemdesetih godina, a pušten je u rad na teritoriji opštine Čačak početkom devedesetih godina XX veka. Na njegovom primeru će biti objašnjeni osnovni principi prenosa podataka sa više udaljenih do jedne centralne stanice, pri čemu će najviše prostora biti posvećeno analizi radio-interfejsa ovog sistema, odnosno upotrebljenih radio-modema. Na kraju prvog poglavlja će biti skrenuta pažnja na određene probleme do kojih je došlo tokom rada ovog sistema, koji su direktna posledica nedovoljno razvijene prenosne tehnologije. U drugom poglavlju će biti opisan veći broj savremenih telekomunikacionih tehnologija, koje mogu da posluže kao osnova za formiranje moćnijih i efikasnijih mernih sistema. Pri tom će na samom početku biti objašnjen OSI referentni model digitalnih prenosnih sistema, a preostali prostor će biti raspodeljen u skladu sa značajem koji pojedini telekomunikacione tehnologije imaju danas, odnosno koji bi mogle da imaju u najskorijoj budućnosti. U trećem poglavlju će biti pomenuti izvesni savremeni pogledi na organizaciju digitalnih računarskih telekomunikacionih sistema, koji počinju da dominiraju svetom telekomunikacija u celini. Biće opisana dva pristupa organizovanju velikih akvizicionih i mernih sistema, formiranjem VPN mreže i formiranjem mreže lokalnih mernih sistema, i biće istaknute prednosti hijerarhijske organizacij
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta