Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Aja Sofija". Rad ima 11 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Univerzitet u Banjaluci
Prirodno-matematički fakultet
Odsjek : Tehničko vaspitanje i informatika
Seminarski rad
Predmet : Građevinarstvo i tehnologija I
Tema : Aja Sofija
Banja Luka . 17.02.2012 god.
Sadržaj :
1.Uvod 2
1.1Vizantijska arhitektura u doba cara Justinijana 2
1.2 Građevine u Caričinom Gradu 3
2. Aja Sofija 4
3. Zaključak 10
4. Literatura 11
4.1 Reference 11
1.Uvod
Zbog geografskog položaja na granici zapada i istoka, vizantijska umjetnost je bila predodređena da sjedini elemente grčko-rimske i istočnjačke umjetnosti. Centar vizantijske umjetnosti bio je Carigrad, u kome su istočnjačke i grčko-rimske tradicije prožete hrišćanskom idejom po kojoj je car predstavnik Boga na zemlji. Aja Sofija je pravo remek dijelo Vizantijske arhitekture. Crkvu je podigao vizantijski imperator Justinijan od 532 do 537. godine. Aja Sofija nije samo remek djelo arhitekture toga doba već je jedan od velikih stvaralačkih trijumfa svih vremena. To je djelo u to vrijeme dvojice najpoznatijih arhitekata Antemija iz Tralesa i Isidora iz Mileta. Skoro čitavo jedno stoljeće Aja Sofija bila je najčuvenija crkva u cijelom hrišćanstvu. Razvojne etape vizantijske umjetnosti bile su obiježene periodima uspona i opadanja. Posle najezdi varvarskih plemena koja su pretila na svim granicama, u haotičnim vremenima seobe naroda, Justinijanova vladavina u VI vijeku obeležava prvi cvetni period vizantijske umetnosti.
1.1Vizantijska arhitektura u doba cara Justinijana
Za vladavinu vizantijskog cara Justinijana (527-565.) može se smatrati da ona predstavlja i vrhunac ranohrišćanske umjetnosti i most koji ranohrišćansko razdoblje povezuje sa vizantijskim Srednjim vekom. U doba Justinijana u gradnji crkvene arhitekture koriste se antički uzori bazilikalnih građevina, a primenjuju se i svodovi i kupole. Objekti postaju centralnog tipa ili su kombinacije centralnog i bazilikalnog rešenja. Konstrukcija kupole oslonjena je preko trouglastih sfernih elementa pandatifa ili preko trompi na četri stuba. Materijal je kamen, opeka i drvo. Građevine su spolja masivne, stabilne i glomazne. Ponekad su ukrašene slepim arkadama, koje odgovaraju unutrašnjim lukovima i svodovima. Justinijanijanova ambicija je bila da Rimsko Carstvo obnovi u njegovoj celokupnosti. Prokopijev traktat o građevinama sačuvao nam je katalog građevina podignutih tokom Justinijanove vladavine u raznim delovima Carstva. Veliki deo tih građevina bile su odbrambene ili utilitarne po karakteru, ali naročita pažnja je posvećivana i javnim spomenicima i crkvama. Smatra se da je samo u Konstantinopolju Justinijan izgradio ili obnovio više od trideset crkava . U Justinijanovo vreme gradilo se i u Raveni, koja je bila glavno uporište vizantijske vlasti u Italiji. Crkva San Vitale u Raveni je oktogonalna građevina sa kupolom. Dobro osvetljena, ona ima sa obe strane oltara dva čuvena mozaika. Jedan prikazuje caricu Teodoru s dvorskom pratnjom kako crkvu daruje zlatnim peharom; drugi Justinijana, takođe sa pratnjom, kako crkvu daruje zlatnom posudom koju drži u ruci. Ovi mozaici označavaju početak vizantijskog stila u slikarstvu; visoke, lake, izdužene figure, frontalno okrenute posmatraču, bez ikakvog nagoveštaja pokreta, sa krupnim očima uprtim u nas, ponavljaće se stotinama godina na zidovima vizantijskih crkava. Ispod raskošne odeće su nestale telesne vrednosti, svesno žrtvovane duhovnom izrazu. Zemaljski prostor zamenjen je zlatnom ravnom površinom kao pozadinom figura. Istom stilu ravenskih mozaika pripadaju i mozaici Eufrazijeve bazilike u Poreču, izgrađene u VI veku, kao i mozaici u crkvama na Siciliji i u Grčkoj. Najznačajniji spomenik iz ovog perioda je Aja Sofija.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta