Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Brojač saobraćaja". Rad ima 19 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


 Sadržaj
Uvod……………………………………………………………………………………………...2
Opis rada……………………………………………………………………………...….4
Izgled prednjeg dijela brojača i njegovi djelovi…………………………………….….5
Vrste brojača……………………………………………………………………………12
EKSPERIMENTALNI REZULTATI…………………………………………..…….17
ZAKLJUČAK……………………………………………………………………….…19
6. Literatura…………………………………………………………………………….….20
Uvod
Broj saobraćaj je brojanje saobraćaja duž određene putu, bilo urađeno elektronski ili ljudi računaju po strani puta [1] Saobraćajne tačke može da se koristi od strane lokalnih saveta za identifikaciju rute koje se koriste najviše, i da ni poboljša. da obezbedi put ili alternativu ako postoji prekomerna količina saobraćaj. Takođe, neki geografija terenu podrazumeva saobraćaju broj. Oni su korisni za upoređivanje dva ili više puteva, a takođe može da se koristi zajedno sa drugim metodama da saznaju gde CBD od naselja nalazi.
Slika 1.Iznajmljivanje brojača sa displejom koji prikazuje broj biciklima na određeni dan i akumulativne za godinu, za jedan bicikl na stazi Dronning Louises Bro u Kopenhagenu, jedan od najviše Denmarks biked ulicama, sa oko 10 miliona godišnje prolaze bicikle
Da trajno ili privremeno prati korišćenje puta, elektronski saobraćaja. Brojač se može instalirati ili staviti da se izmeri potrošnju puta neprekidno ili u kratkom vremenskom periodu. U nekim slučajevima ljudi ili sastaviti tabelu i / ili koristite računicu da vodi evidenciju o vozilima koja prolaze.
Brojač je saobraćaj uređaj, često elektronski u prirodi, koristio se računaju, klasifikuje, i / ili merenje brzine donošenja Transportni saobraćaja duž određenom putu.Uređaj je obično raspoređen u bliskoj blizini kolovoza i koristi nametljive medij, kao što su pneumatske cevi postavljenih na putevima preko kolovoza, piezo-električni senzori ugrađeni u kolovoza, induktivne petlje iseći na kolovoza, ili kombinaciju ovih da se otkriju Prelazna vozila. Nedavno, u interesu radnika sigurnosti i lakoće instalacije, nenametljiv tehnologije su razvijene.
Slika 1.2 Brojača saobraćaja na putu BIA J-9 u SAD
Ovi uređaji obično koriste neku vrstu energije, kao što su prenosi radarskih talasa ili infracrvenih zraka da detektuje vozila prolaze preko kolovoza. Jedan od prvih saobraćajnih računajući jedinice, pod nazivom saobraćajne rekorderi, je uveden u 1937 i radila isključiti traku preko ležali na ulici i upravlja isključen šest volti bateriju. Svaki sat se štampaju papirnu traku isključen sa ukupno za taj sat.
Opis rada
U radu je pri kazano jedno rešenje sistema za automatsko određivanje broja vozila, koje se primenjuje u sistemima za video nadzor saobraćaja. Sistem se sastoji od modula za segmentaciju pre dnjeg plana, praćenje pokretnih objekata i određivanje broj a pokretnih objekata (vozila) u regionu od interesa. Alg oritam za segmentaciju prednjeg plana slike baziran je na Bajesovom modelu pozadine, koji sadrži spektralne, prosto rne i temporalne karakteristike pokretne slike.
U modernom društv u gužve i zastoji predstavljaju ogroman problem za normalno odvijanje saobraćaja.
Prvobitno rešenje p roblema oslanja se na izgradnju dodatne saobraćajne in frastrukture kako bi se izbegla gužva, ali je to često ne prihvatljivo zbog visoke cene I nedostatka prostora. U mesto toga, moguće je postojeću saobraćajnu infrastrukturu bolj e iskoristiti, ako se realizuje sistem koji automatski određ uje različite saobraćajne parametre, na osnovu kojih se vrši kontrola i upravljanje. Jedna od primenjivanih tehnika je automatsko vizuelno praćenje vozila, pomoću k oje se mogu odrediti standardni saobraćajni parametri (npr. protok vozila i srednja brzina), ali i detektovati sa obraćajne nezgode, opasnosti na putevima ili nepropisno ponašanje učesnika u saobraćaju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta