Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Dokazno pravo u krivičnom postupku - Saslušanje svjedoka". Rad ima 16 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


BOSNA I HERCEGOVINA
UNIVERZITET U SARAJEVU
FAKULTET ZA KRIMINALISTIKU, KRIMINOLOGIJU I SIGURNOSNE STUDIJE
SARAJEVO
 
 
 
DOKAZNO PRAVO U KRIVIČNOM POSTUPKU 
SASLUŠANJE SVJEDOKA
-seminarski rad-
 
 
 
Sarajevo, decembar 2011. godine
SADRŽAJ
1. Uvod .......................................................................................................................................... 4
2. Pojam svjedoka i svjedočkog iskaza .......................................................................................... 5
3. Prava i dužnosti svjedoka .......................................................................................................... 5
3.1. Prava svjedoka ........................................................................................................................ 5
3.2. Dužnosti svjedoka ............................................................................................................ ...... 6
3.2.1. Obaveza odazivanja pozivu ................................................................................................. 6
3.2.2. Obaveza davanja iskaza ....................................................................................................... 6
3.2.3. Obaveza polaganja zakletve, odnosno davanja izjave ......................................................... 7
3.2.3.1. Lica koja ne polažu zakletvu odnosno ne daju izjavu ...................................................... 7
3.3. Sankcije za neizvršenje svjedočkih dužnosti .......................................................................... 7
3.4. Lica koja se ne mogu saslušati kao svjedoci .......................................................................... 8
3.5. Lica koja mogu odbiti svjedočenje ......................................................................................... 8
3.6. Pravo svjedoka da ne odgovara na pojedina pitanja ............................................................... 8
3.7. Pitanja koja se ne smiju postavljati svjedoku ......................................................................... 9
4. Tok saslušanja svjedoka ............................................................................................................ 9
4.1. Način saslušanja, suočenje i prepoznavanje ......................................................................... 10
4.2. Saslušanje svjedoka preko tumača ........................................................................................ 10
4.3. Snimanje saslušanja svjedoka audio ili audio-vizuelnim sredstvima ................................... 10
4.4. Saslušanje svjedoka van sudnice .......................................................................................... 10
5. Posebna pravila o zaštiti svjedoka pod prijetnjom i ugroženih svjedoka ................................ 11
5.1. Svjedoci pod prijetnjom i ugroženi svjedoci ........................................................................ 11
5.2. Mjere zaštite svjedoka .......................................................................................................... 11
5.3. Posebna pravila o saslušanju zaštićenog svjedoka ............................................................... 13
6. Zaključak ................................................................................................................................. 15
7. Literatura .................................................................................................................................. 16
1.UVOD
Radnje dokazivanja su one radnje koje sud vrši da bi formirao svoje ubjeđenje o postojanju ili nepostojanju činjenica koje mogu biti od uticaja na njegovu odluku.1
S obzirom da je broj radnji dokazivanja neograničen, Zakon o krivičnom postupku BiH obradio je 7 (sedam) klasičnih, i to: (1) pretresanje stana, prostorija i lica; (2) privremeno oduzimanje predmeta i imovine; (3) postupak sa sumnjivim stvarima; (4) ispitivanje osumnjičenog; (5) saslušanje svjedoka; (6) uviđaj i rekonstrukcija i (7) vještačenje.
Ovim seminarskim radom biće obrađena najčešća radnja dokazivanja u krivičnom postupku, tj. saslušanje svjedoka. Saslušanje svjedoka je veoma važna krivičnoprocesna radnja kojom je obuhvaćena djelatnost samog svjedoka i aktivnost organa krivičnog postupka, koja se ogleda u otkrivanju lica kao svjedoka, obezbjeđenju njegovog prisustva, njegovim saslušanjem i utvrđivanju rezultata svjedočenja, tj. činjenica sadržanih u iskazu na sporne činjenice.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta