Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Kako rukovoditi zalihama u preduzeću". Rad ima 9 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Sadržaj:
1. Uvod..............................................................................................2
2. Upravljanje zalihama.....................................................................3
2.1. Pojam i vrste zaliha........................................................3
2.2. Sairovine i materijali......................................................3
2.3. Nedovršena proizvodnja.................................................4
2.4. Gotovi proizvodi.............................................................5
2.5. Osnovne odluke o zalihama............................................5
3. Troškovi zaliha.............................................................................6
4. Sistem upravljanja zalihama.........................................................6
5. Zaključak......................................................................................8
6. Literatura......................................................................................9
1. UVOD:
Tema ovog seminarskog rada je upravljanje zalihama. Radi boljeg razumevanja materije u uvodnom delu ćemo se podsetiti šta su to obrtna sredstva, šta čine obrtna sredstva, neto obrtna sredstva, jer su zalihe jedan od glavnih segmenata obrtnih sredstava u preduzeću.
Finansijsko upravljanje obrtnim sredstvima ima za cilj da se sa što manjim ulaganjem u ukupne i pojedinačne oblike obrtnih sredstava ostvari što veći obim poslovne aktivnosti.
Obrtna sredstva preduzeća predstavljaju imovinu preduzeća i deo poslovnih sredstava koja se u celosti utroše u procesu reprodukcije. Ona se u jednom proizvodnom ciklusu količinski utroše i vrednosno ulaze u nove proizvode.
Obrtna sredstva stalno kruze u procesu poslovanja preduzeća, a to kruženje se može prikazati na sledeći način:
novčana sredstva - repromaterijal, sirovine, pomoćni materijal - gotovi proizvodi - novčana sredstva , potraživanja
što znači da ciklus započinje novčanim sredstvima koja služe za kupovinu repromaterijala, sirovine, pomoćnog materijala koja uz pomoć ostalih faktora reprodukcije kao što su radna snaga i osnovna sredstva prelaze u gotov proizvod ili uslugu koji se prodaju tj. realizuju na tržistu i opet prelaze u novčana sredstva koja se upotrebljavaju za nabavku predmeta rada i drugih faktora proizvodnje. Na taj nacin se zatvara krug kretanja obrtnih sredstava preduzeća.
Obrtna sredstva prema ulozi koju vrše u procesu proizvodnje se dele na:
sredstva u materijalnom obliku ( sirovine i ostali materijali za proizvodnju ) nedovršena proizvodnja i poluproizvodi, zalihe gotovih proizvoda, inventara i ambalaže.
sredstva u novčanom obliku ( gotov novac u blagajni i žiro računu, devizna sredstva preduzeća u bankama kao i raznovrsna potraživanja po osnovu prodaje i finansijskih aranžmana preduzeća.
sredstva u obliku prava ( potraživanja od kupaca za isporučenu a nenaplaćenu robu , licence ).
Pored bruto obrtnih sredstava postoje i neto obrtna sredstva koja predstavljaju razliku između ukupnih obrtnih sredstava i kratkoročnih obaveza i ona su važan indikator solventnosti preduzeća tj. platežne sposobnosti preduzeća odnosno sposobnosti preduzeća da raspoloživim novčanim sredstvima podmiri sve svoje dospele obaveze u rokovima njihovog dospeća.
2
UPRAVLJANJE ZALIHAMA
POJAM I VRSTE ZALIHA
Zalihe su sredstva koje preduzeće drži u svom redovnom procesu poslovanja te ih stoga i smatramo likvidnom imovinom.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta