Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Etiopatogeneza zamašćenja jetre visokomliječnih krava". Rad ima 24 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


Visoka poljoprivresno-prehrambena skola
ETIOPATOGENEZA ZAMAŠĆENJA JETRE VISOKOMLIJEČNIH KRAVA
- seminarski rad -
Uvod
Intenzivan razvoj poljoprivrede i napredak u selekciji životinja na proizvodne osobine sa sobom je donio i niz novih poremećaja zdravlja proizvodnih životinja. Visoka proizvodnja, posebno proizvodnja mlijeka, pred organizam životinje stavlja velike zahtjeve i dovodi do velikog opterećenja bioloških i fizioloških mehanizama, što često ima za posljedicu poremećaje zdravlja.
Imajući u vidu da preživari pretvaraju hranu niske biološke vrijednosti (biljna hraniva bogata celulozom) u hranu visoke biološke vrijednosti (mlijeko i meso) nameće se zaključak da najveće opterećenje trpe organi koji su najviše uključeni u promet materija i energije i sintezu mlijeka (jetra i mliječna žlijezda). Laktacija i graviditet predstavljaju stanja organizma kod kojih postoji stalni sukob homeostatskih i homeoretskih mehanizama. Genetska predispozicija grla visokomliječnih rasa za visoku proizvodnju mlijeka nameće metabolički prioritet razvoja ploda, odnosno sinteze i sekrecije mlijeka, kontrolisan primarno homeoretskim mehanizmima. Zbog dominacije homeoretskih mehanizama nad homeostatskim, kod visokomliječnih krava česti su poremećaji zdravlja, najčešće oni metaboličke prirode. To se naročito odnosi na poremećaje energetskog i mineralnog metabolizma. Imajući u vidu da životinje mineralne materije i energetske prekursore unose hranom, nameće se zaključak da je jedan od osnovnih faktora koji utiče na pojavu, učestalost i intenzitet poremećaja metabolizma visokomliječnih krava upravo ishrana. Zbog toga se svi istraživači slažu da u osnovi poremećaja metabolizma (kako mineralnog, tako i energetskog) leži neadekvatna ishrana. Kao posljedica grešaka u ishrani pojavljuje se niz poremećaja, koji čine preko 50% svih poremećaja zdravlja visokomliječnih krava. Svakako, treba imati na umu da su ovi poremećaji povezani i sa ostalim, mada to često na prvi pogled ne izgleda tako (npr. povezanost gojaznosti i učestalosti teških teljenja).
Istraživanja sprovedena u posljednjih 20 godina ukazuju na jasnu povezanost zamašćenja jetre i niza drugih poremećaja zdravlja (puerperalna jetrina koma, ketoza, dislokacija sirišta, indigestije), poremećaja reprodukcije, smanjenja proizvodnih sposobnosti, povećanja procenta izlučenih grla i prinudnih klanja, kao i uginuća. Ukoliko se zna da od zamašćenja jetre i drugih poremećaja koji nastaju u vezi sa njim farme visokomliječnih krava trpe ekonomski gubitak od oko 200-300 evra po kravi godišnje, logičan je zaključak da masna jetra predstavlja ekonomski najznačajnije oboljenje visokomliječnih krava.
Karakteristike peripartalnog energetskog metabolizma visokomliječnih krava
U organizmu visokomliječnih krava postoji stalni "sukob" homeostatskih i homeoretskih mehanizama. Ovo je posebno izraženo kod rasa selekcionisanih na visoku mliječnost, i u stanjima posebnog metaboličkog opterećenja organizma, kao što su visoki graviditet i rana laktacija. Metabolizam visokomliječnih krava adaptira se na pojedine faze proizvodno-reproduktivnog ciklusa, usklađujući količinu energije unijete putem hrane sa uzdržnim i proizvodnim potrebama životinje. Tokom perioda kasne laktacije, a naročito tokom perioda zasušenja, krave unose veću količinu energije nego što je potrebno za zadovoljenje uzdržnih i potreba gravidnog uterusa, te se višak energije deponuje u vidu masnog tkiva. Količina deponovane energije i njeno kasnije iskorištavanje zavise ne samo od količine energije unijete hranom, već i od adaptivne sposobnosti grla. U kasnom zasušenju i ranoj laktaciji dolazi do značajnog smanjenja unosa hrane, što produbljuje već postojeći problem poremećenog bilansa energije. Iz niza razloga, od kojih je na prvom mjestu nemogućnost unosa dovoljne količine hrane, u ranom postpartalnom periodu, homeoretski mehanizmi nadvladavaju homeostatske i proizvodnja mlijeka se održava najvećim dijelom na račun tjelesnih rezervi muzne životinje, pri čemu često i lako dolazi do poremećaja zdravlja krava.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta