Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "JIT Snabdevanje". Rad ima 33 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Seminarski rad iz predmeta Logistika
Tema: JIT Snabdevanje
SADRŽAJ
I UVOD
1.1. OSNOVE NOVE PROIZVODNE FILOZOFIJE 3
1.2. JUST-IN-TIME; DEFINICIJA I CILJEVI 4
II JIT METODI I TEHNIKE
2.1. PROIZVODNJA „PO NARUDŽBI“ 7
2.1.1. Proizvodnja malih serija 8
2.1.2. Proizvodnja po narudžbi i zahtevima tržišta
2.1.3. Vreme otpreme (TO) i vreme ciklusa (TC) 9
2.1.4. Proizvodnja za naručioca 9
2.1.5. Vreme otpreme (TO) 9
2.1.6. Planiranje 10 2.1.7. Jednokomandni tokovi 11
2.1.7.1. Nagara
2.2. SMED – SISTEM RACIONALIZACIJE PROIZVODNJE 14
2.2.1. Prednosti SMED – sistema
2.3. KANBAN – SISTEM UPRAVLJANJA PROIZVODNJOM 15
2.3.1. Definicija Kanban- sistema 15
2.3.2. Korišćenje Kanban – sistema 16
2.4. TQM – TOTALNA KONTROLA KVALITETA 18
2.5. KONCEPT POKA-YOKE 19
III UPRAVLJANJE PROIZVODNJOM – SISTEM PRAVOVREMENE PROIZVODNJE
3.1. KONCEPCIJA MODELA UPRAVLJANJA PROIZVODNOM 21
3.2. SMANJENJE TROŠKOVA PROIZVODNJE 21
3.3. PRAVOVREMENA PROIZVODNJA 22
3.3.1. Snabdevanje narednih procesa 22
3.3.2. Pojedinačna proizvodnja i transport 23
3.3.3. Usklađivanje proizvodnje 23
3.3.4. Sistem upravljanja proizodnjom – pravovremena proizvodnja 24
IV JIT UPRAVLJANJE ZALIHAMA
4.1. SISTEM ZALIHA ZA BRZI ODGOVOR 25
4.2. JIT SISTEM I SELEKTIVNO UPRAVLJANJE (ABC) ZALIHAMA 26
V STUDIJA SLUČAJA – DELL COMPUTERS
5.1. O KOMPANIJI 28
5.2. JIT PRINCIP 29
5.3. KORIŠĆENJE INTERNETA 29
5.4. PERSONALIZACIJA USLUGA 30
ZAKLJUČAK 32
LITERATURA 33
I UVOD
1.1. Osnove Nove Proizvodne Filozofije
Koncept japanskog razvoja polazi od značaja industrijske proizvodnje, stepena njene razijenosti i činjenice da je upravo industrijska proizvodnja taj osnovni sektor gde treba da se usmere sva israživanja i primene sve nove metode proizvodnje i tehnologije.
Bitno obeležje novih ideja i filozofije proizvodnje je shvatanje da se može ići napred samo onda ako se ova istraživanja okrenu prema proizvodu i proizvodnji, ako se klasična šema posla potpuno preispita i ako se proizvod i kupac stave u “centar interesa”. Ovo je sve samo jedan okvir u kome je bitno: kako uraditi proizvod za najkraće vreme, za najmanju cenu, uz najmanje uloženog živog rada, kako biti fleksibilan i stalno i u svakom trenutku zadovoljavati inače promenljive zahteve tržišta. Uz sve ovo radnik treba da oseć a zadovoljstvo sa onim što radi, sa onim što je postigao (Japanci uvek žele više da urade), zatim, da nema zaliha proizvoda, da nema skladišta, da je kvalitet vrhunski, da se proizvodi “po narudžbini” itd. Mora se reći da je ovo postignuto u japanskoj industriji, i da to nisu nikakve pretpostavke ili nekakve projekcije. Jer, o japanskoj proizvodnoj filozofiji se i govori toliko danas baš zbog ostvarenih proizvodnih rezultata i originalnih rešenja koja neki pokušavaju da kopiraju.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta