Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Maloletnička delikvencija (makedonski)". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Prv Privaten Univerzitet FON
  SEMINARSKA RABOTA
Predmet : КРИМИНОЛОГИЈА
Tema : МАЛОЛЕТНИЧКА
ДЕЛИКВЕНЦИЈА
Skopje, 2011 год.
Voved:
Maloletničkata delikvencija kako posebna opštestvena negativna pojava pretstavuva seriozen opštestven problem so koj se sudiraat site zemji vo svetot.Maloletničkata delikvencija se izdvojuva vo poseben vid kriminalno povedenie na koe mu se pridava posebno vnimanie poradi negovite brojni specifičnosti.Vo opredeluvanjeto na poimot na maloletničkata delikvencija dominiraat poveće termini koi se srećavaat kako vo kriminološkata taka i vo krivično pravnata teorija.So evouliranje na naučnata misla i razgraničuvanjeto na naučnite disciplini se izdvojuvaat: kriminološkite, krivično pravni, sociološki, i pravnite teorii za poimot na maloletničkata delikvencija. Imeno vo zavisnost od toa od koja pojdovna točka trgnuvaat navedenite naučni disciplini taka i se tretira maloletničkata delikvencija. Za toa i denes e teško da se dade zaednička i opšto prifatliva definicija što će gi zadovoli strogite kriteriumi na sekoja od naukite koi go izučuvaat ovoj problem. Isto taka za označuvanje na pojavata na kršenje na krivičnopravnite i drugi normi od strana na maloletnikot se napuštaat terminološkite ekstenzivni izrazi, kako što se: lošo povedenie, devijantno odnesuvanje, opštestvena neprilagodenost, vospitna zapuštenost, asocijalno odnesuvanje na mladite i slično kako poimi što označuvaat, odnosno opfaćaat cela lepeza od negativnite odnesuvanja na mladite, kako što se kršenje na običajnite, moralnite i drugi normi na pozitivno čovekovo povedenie. Vakvite povredi se indikatori deka razvojot na mladiot čovek ne odi vo sakanata nasoka i se izrazuva so nepošlusnost, nepočituvanje na avtoritetot na roditelot, nastavnikot, skitništvo, beganje od domot , od učilišteto i od razni drugi pubertetski krizi kako što se konzumiranje na alkohol, droga i sl. Iako ne može da se negira i elementot na vospitnata zapuštenost kako negriža, zapuštanje ili zanemarenost na nekoj i negovo lišuvanje, odnosno otsustvo na svesno, nasočeno i celosoobrazno vlijanie vrz razvojot i vospituvanjeto, sepak ovoj element treba da se svati samo vo negovata etiološka smisla, a ne da se izednačuva so poimot maloletnička delikvencija. Spored kriminološko sociološkata definicija koja se smeta za najširoka i najseopfatna prestapničko odnesuvanje se smeta kako inkriminiranoto, taka i sekoe drugo odnesuvanje koe predizvikuva negoduvanje,neodobruvanje, prekor, kritika i slični reakcii od sredinata. Vo najgolem broj na slučai vakvoto odnesuvanje e predvorje na kriminalnoto i e signal za prevzemanje merki sprema maloletnicite, zaradi sprečuvanje na natamošno negativno odnesuvanje, a so toa i na kriminalnoto. So ovaa definicija e opfateno sevkupnoto opštestveno negativno odnesuvanje na mladata populacija koe se manifestira kako:
-Povreda na moralni normi, Str 1
-Povreda na prekršočni normi,
-Povreda na krivično pravnite normi.
Poradi navedenoto, pri opredeluvanje na definicijata na maloletničkata delikvencija će trgneme od elementite sodržani vo ovoj termin: prv element e vozrasta na liceto storitelot na krivičnoto delo, vtoriot element e samoto krivično delo, odnosno sodržinata na delikventnoto kriminalnoto odnesuvanje, t.e povedenie.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta