Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Advokatura". Rad ima 18 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.ALFA UNIVERZITET
FAKULTET ZA OBRAZOVANJE DIPLOMIRANIH PRAVNIKA I DIPLOMIRANIH
EKONOMISTA ZA RUKOVODEĆE KADROVE NOVI SAD
SEMINARSKI RAD - GRAĐANSKO PROCESNO PRAVO
TEMA:ADVOKATURA
April, 2012.godine
SADRŽAJ
1. Uvod............................................................................................................3
2.Pravna pomoć...............................................................................................4
2.1. Radnjer pravne pomoći ..........................................................................4
2.2. Korisnici pravne pomoći .........................................................................5
2.3. Pružaoci prvne pomoći ...........................................................................5
3.Pojam i delatnost advokature........................................................................7
3.1. Punomoćje ..............................................................................................8
4.Uslovi za obavljanje advokatske delatnosti....................................................9
5.Prava i dužnosti advokata............................................................................13
6.Privremena zabrana i prestanak bavljenja advokaturom.............................14
6.Advokatski pripravnik................................................................................... 15
7. Literatura..................................................................................................... 18
UVOD
Advokat (lat. Advocatus, od voco ad što znači pozivam, u smislu pozivam u pomoć) je lice koje se, skladno propisima države u kojoj obavlja delatnost, bavi advokaturom. To najčešće podrazumeva zastupanje i savetovanje fizičkih i pravnih lica pred državnim organima i različitim institucijama.
PRAVNA POMOĆ
Radnje pravne pomoći
Nigde se pravna pomoć ne iscrpljuje u jednoj jedinoj radnji, ali su velike razlike u pogledu toga šta pomoć sve obuhvata. Jedna od razlika je u tome da li se pravna pomoć sastoji u radnjama koje se tiču same stvari u vezi sa ostvarivanjem prava (pomoć u pogledu merituma), ili se radnje pomoći ne tiču sadržinske strane stvari, već na drugi način, posredno doprinose olakšanju i ojačanju položaja lica u vezi sa njegovim pravom. I jedna i druga grupa radnji različite su unutar sebe: same stvari, dakle, neposredno se tiču radnji koje pomoć pružaju u vidu obaveštenja, saveta, izrade akata i podnesaka, zastupanja, dok radnje koje posredno, ne tičući se same stvari, pomažu na drugi način, jesu snošenje troškova postupka ili oslobađanje od snošenja troškova postupka. Starije rešenje pravne pomoći sastoji se u kombinaciji jedne radnje pravne pomoći koja se tiče same stvari i jedne koja posredno utiče na položaj lica. Ali, negde se i dalje, i po najnovijim, nedavno donetim propisima, pravna pomoć u tome iscrpljuje: na primer, u Bugarskoj i Češkoj sve se svodi na besplatnog advokata ili oslobađanja od snošenja troškova postupka, u celosti ili delimično. Novije rešenje kombinuje širi ili uži niz radnji neposredne pravne pomoći sa širim ili užim nizom radnji posredne pomoći, i susreće se, opet u priličnim međusobnim razlikama, na primer, u Litvaniji, Francuskoj, Holandiji, gde se pomoć pruža putem pravnih saveta, u sudskim postupcima ali i vansudskim postupcima, pri vansudskom rešavanju sporova i medijaciji, zastupanju u postupcima, a posredno, obezbeđenjem za stranku besplatne ili delimično besplatne, ili kreditirane pravne pomoći advokata,ili drugih pružalaca usluga pravne pomoći.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta