Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Eksperimentalne metode za određivanje morfologije polimera". Rad ima 20 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.Студијски програм: Основне академске студије
Предмет: Технички материјали
СЕМИНАРСКИ РАД
Тема: Експерименталне методе за одређивање морфологије полимера
Предметни наставник: Студент:
др Драган Митић Вукотић Душан 01012
Ниш, 2012.
САДРЖАЈ
САЖЕТАК 3
УВОД 4
1.ЕКСПЕРИМЕНТАЛНЕ МЕТОДЕ 5
1.1.РЕНГЕНСКА ДИФРАКЦИЈА 5
1.1.1.Историјски део 5
1.1.2.Теоријски део 5
1.1.3.Брагов закон 5
1.1.4.Евалдова сфера 6
1.1.5.Х- зраци 6
1.1.6.Класификација експерименталних метода ренгенске дифракције 7
1.1.7.Дифрактометар 8
1.1.8.Снимање дифрактограма 9
1.1.9.Испитивање узокра ренгеноструктурном анализом 9
1.2.ЕЛЕКТРОНСКА ДИФРАКЦИЈА 10
1.2.1.Вод 10
1.2.2.Теоријске основе 10
1.2.3.Дифракцијска слика 11
1.2.4.Експериментална поставка 11
1.2.5..Мерење дифракционих прстена 12
1.2.6.Елетронска дифракција ниских енергија 12
1.2.7.Електронска дифракција високих 13
1.3.НЕУТРОНСКА ДИФРАКЦИЈА 13
1.3.1.Примена неутронске дифракције 13
1.3.2.Теоријске основе 13
2.МИКРОСКОПСКЕ МЕТОДЕ 15
2.1.ОПТИЧКА МИКРОСКОПИЈА 15
2.2.ЕЛЕКТРОНСКА МИКРОСКОПИЈА 16
2.2.1.Скенирајућа електронска микроскопија (СЕМ) 16
2.2.2.Трансмисиона електронска микроскопија (ТЕМ) 17
2.2.3.Микроскопија скенирајућом пробом (СПМ) 18
3.СПЕКТРОСКОПСКЕ МЕТОДЕ 19
3.1.ЕЛЕКТРОНСКА СПЕКТРОСКОПИЈА 20
3.2.ВИБРАЦИОНА СПЕКТРОСКОПИЈА 20
3.3.РОТАЦИОНА СПЕКТРОСКОПИЈА 20
3.4.МАГНЕТНА СПЕКТРОСКОПИЈА 21
ЗАКЉУЧАК 22
ЛИТЕРАТУРА 23
САЖЕТАК
Морфологија полимера изучава структуру и форму полимера,полимерних смеша и композитних система на надмолекулском нивоу, јер током технолошког процеса прераде полимера битно је познавати структуре на молекулском нивоу пошто од њих зависе зависе коначна својства производа добијених од полимерних материјала.
Методе за анализу морфологије полимера су дифракционе, микроскопске и спектроскопске.
Микроскопске методе играју важну улогу у проучавању морфологије полимера јер дају важне информације о вези између топографских и ст руктурних карактеристика.
Технике за испитивање кристалних супстанци, које користи дифракциону слику (дифрактограм) су дифракционе методе .
Спектроскопске методе анализе заснивају се на мерењу интензитета, таласне дужине и енергије спектра. Мерна техника заснована на микроталасима позната је под именом спектрофотометрија.
Кључне речи: методе, дифракција, микроскопија, спектроскопија
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta