Pregled teksta mojrad.net

Ovo je pregled DELA TEKSTA rada na temu "Cena kao instrument marketing miksa". Rad ima 15 strana. Ovde je prikazano oko 500 reči izdvojenih iz rada.
Napomena: Rad koji dobjate na e-mail ne izgleda ovako, ovo je samo DEO TEKSTA izvučen iz rada, da bi se video stil pisanja. Radovi koje dobijate na e-mail su uređeni (formatirani) po svim standardima. U tekstu ispod su namerno izostavljeni pojedini segmenti.
Uputstvo o načinu preuzimanja rada možete pročitati ovde.


EKONOMSKI FAKULTET
SEMINARSKI RAD
Predmet: Marketing
Tema: Cena kao instrument marketing miksa
Sadržaj:
Uvod .......................................................................................................................................... 3
1.Troškovi i tražnja......................................................................................................................... 4
2.Ekonomska politika i društvena kontrola cena.............. ................. ......................................... 4
3.Permanentna analiza relevantnih faktora ..................................... .......................................... 5
4. Proces i faktori određivanja cene .................................................. ......................................... 7
5. Faktori i metodi formiranja cene ............................................................... ............................. 8
6. Troškovno orijentisane cene .................................................................. .......................... 9
6.1.Kalkulacija cene metodom troškovi plus (marža)....................................................10
6.2.Kalkulacije cene metodom marginalnih troškova.......................................................11
7. Tražnjom orijentisane cene ...................................................................................... ........................ 12
8. Konkurentski orijentisane cene ...................................................................................... .................. 13
Zaključak ................................................................................................................ ................. 14
Literatura ………………………………………………..…………………… …... ………... 15
UVOD
Pri donošenju odluke o cenama neophodno je uzeti u obzir delovanje velikog broja faktora različitog karaktera i intenziteta delovanja, od kojih je dobar broj van kontrole preduzeća. U najvećem broju slučajeva faktori koji deluju su kompleksni i dinamični. Zato je neophodna pretpostavka racionalnog odlučivanja organizovan priliv relevantnih informacija kod organa koji rade na pripremi i donošenju odluka o cenama. Pošto se cene formiraju u složenim uslovima poslovanja i pod dejstvom brojnih relevantnih faktora, neophodno je analizirati i precizno izmeriti njihov uticaj.
Broj faktora koji deluju na politiku cena je teorijski neograničen. Međutim troškovi, tražnja, konkurencija i ekonomska politika i državna kontrola cena su četiri osnovne determinante čija se analiza ne može mimoići pri odlučivanju o cenama. Mada njihov značaj za pojedina preduzeća ili pojedine odluke o cenama kod određenog preduzeća varira, neophodno je sagledati njihovo delovanje kod svih vrsta odluka o cenama. Pošto su faktori koji utiču na cene dinamičke a ne statičke kategorije, njihov uticaj se mora stalno pratiti.
Informacije o faktorima koji utiču na odluke o cenama moraju obuhvatiti kako one internog, tako i one eksternog karaktera na koje preduzeće samo delimično može da utiče ili im se mora prilagodavati.
Tehnološke promene utiču na dugoročnu politiku cena. Anticipirane promene u tehnologiji utiču na izmenu nivoa i strukturu troškova poslovanja. Rezultati is traživanja i razvoja u relativno kratkom vremenskom periodu se prevode u procese i proizvode koji utiču na nivo cena postojećih proizvoda.
Sve je veći broj novih proizvoda čije cene utiču na ponašanje potrošača. Kod brojnih proizvoda i manje promene u cenama izazivaju promenu u preferenciji po trošača. Zato preduzeća sve više pri uvođenju novih proizvoda u proizvodni program polaze od jedne orijentacione cene i zadatak je službe istraživanja i razvoja da kreira proizvod koji će se uspešno realizovati po toj orijentacionoj ceni.
Jedan od glavnih faktora poslednjih nekoliko godina koji utiče na povećanje nivoa cena je inflacija na domaćem i međunarodnom tržištu. Teško je naći preduzeće koje povećanjem produktivnosti može da nadoknadi povećanje troškova poslovanja.
...

---------- KOMPLETAN RAD PREUZIMATE KLIKOM NA LINK ISPOD. ----------

Fotografija dokumenta